International Journal of Hematology and Oncology 2016, Vol 26, Num 3 Page(s): 182-187
Meme Kanserinde Yüksek Doz Kemoterapi ve Otolog Kök Hücre Transplantasyonu: Hala bir Ümit Var mı?

Taner DEMIRER

Ankara University, Faculty of Medicine, Dept of Hematology, Ankara, TURKEY

Keywords: Meme kanseri, Yüksek doz kemoterapi, Kök hücre transplantasyonu, Adjuvan, Metastatik hastalık
Son 2 dekatta yeni konvansiyonel tedavilere ve monoklonal antikorlara rağmen yüksek riskli meme kanserlerinin prognozu çok değişmemiştir. Bugün meme kanserlerinde yüksek doz kemoterapi (YDK) ve otolog kök hücre transplantasyonunun (OPKHT) toksisi¬tesi çok düşük olup bir çok faz-II çalışmada yaşam oranlarında artış gösterilmiştir. Ancak yapılan meta-analiz çalışmalarının sonuçları YDK ve OPKHT nın yüksek riskli ve metastatik meme kanserlerinde konvansiyonel tedaviye kıyasla genelde yaşam oranları yönünden bir üstünlüğünü gösterememiştir. Bu sonuçlar medikal onkologlar arasında geniş tartışmalara ve hatta bazı tereddütlere sebep olmuştur. Meta-analiz sonuçları baz alınarak bu konuda daha ileri çalışmalara devam edilmesi ile genelde yaşam oranlarında bir üstünlüğün gösterilememesi nedeni ile bu tedavi yönteminin artık kullanılmaması görüşleri arasında medikal onkoloji camiasında bir ikilem ortaya çıkmıştır. Ancak yine de yüksek riskli meme kanserlerinin bazı alt gruplarının YDK ve OPKHT tedavisinden fayda görebileceğine dair literatürde veriler mevcut olması nedeni ile bu derleme makalede bu konuya yakından odaklanacağız.