International Journal of Hematology and Oncology 2016, Vol 26, Num 3 Page(s): 167-172
Kemoterapi Alan Kanser Hastalarının Aşı Davranışları

Serkan AKIN1, Omer DIZDAR2, Lale OZISIK3, Mine D. TANRIOVER3, Songul KAMISLI2, Mustafa ERMAN2, Mutlu HAYRAN2

1Hacettepe University Cancer Institute, Department of Medical Oncology, TURKEY
2Hacettepe University Cancer Institute, Department of Preventive Oncology, TURKEY
3Hacettepe University School of Medicine, Department of Internal Medicine, Ankara, TURKEY

Keywords: Erişkin bağışıklaması, Aşı ile önlenebilen hastalıklar, Kanser kemoterapisi
Önlenebilir hastalıklara karşı aşılanma onkoloji pratiğinde ihmal edilen bir konudur. Bu çalışmada kemoterapi alan kanser hastalarının erişkin aşılanması ile ilgili görüş ve algılarını, düşük aşılanma oranlarının nedenlerini araştırmayı amaçladık. Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi ayaktan tedavi ünitesinde çeşitli kanser tanıları ile kemoterapi almakta olan erişkin hastalara, erişkin aşılanması ile ilgili 15 sorudan oluşan bir anket uygulandı. Toplam 229 hasta anketi tamamladı. Hastaların %74,7’si erişkinlerin de aşılanması gerektiğini düşünmekteydi. En sık influenza ve tetanos aşısı olmak üzere hastaların %54’ü 18 yaşından sonra en az bir defa aşılanmıştı. Katılımcıların %16,6’sı erişkinlerin aşılamasına karşıydı, daha yüksek oranda bir bölümü ise kanserli hastaların aşılanmasına karşı olduklarını belirtti. Hastaların %93’üne kanser tanısı aldıktan sonra hiç aşı önerilmemişti. Sadece 21 hastanın (%9) tanı sonrası aşı yaptırdığı anlaşılırken en sık influenzaya karşı aşılanma görüldü. Doktor önerisi ve aşılanma durumu arasında anlamlı bir ilişki tespit edildi. Kendisine onkoloğu tarafından aşı önerilen 15 hastanın 12’si(%80) aşılanırken, önerilmeyen 214 hastadan sadece 9’u (%4,2) aşı yaptırmıştı. Hastaların tanı sonrası en sık aşı yaptırmama nedeni; doktorun önermemesi idi. Yaş, cinsiyet, medeni durum, ek hastalık varlığı ve kanser türü ile aşılanma sıklığı arasında bir ilişki gözlenmedi. Kemoterapi alan kanser hastalarında aşılanma oranları çok düşük bulundu. Bunun ana nedeninin hastanın tedavisinden sorumlu primer hekimin aşılanma için hastayı yönlendirmemesi ve hastaların yanlış önyargıları olduğu, hekim tarafından aşı önerildiğinde ise aşılanma oranının yükseldiği görüldü. Onkologların erişkin aşılama programı konusunda bilgilendirilmesi, farkındalığın artırılması ve endişelerinin giderilmesi, kanser hastalarının aşılanma oranlarını artırabilir.