International Journal of Hematology and Oncology 2016, Vol 26, Num 3 Page(s): 136-144
Tedavi Öncesi Yüksek D-Dimer Düzeylerinin Venöz Tromboembolisi Olmayan Non-Metastatik Meme Kanserli Hastalardaki Prognostik Önemi

Turgut KACAN1, Birsen YUCEL2, Seher BAHAR2, Gurol CELASUN2, Mehmet M. SEKER3, Nalan BABACAN4, Aykut BAHCECI5, Selen B. KACAN6, Saadettin KILICKAP7

1Afyonkarahisar State Hospital, Division of Medical Oncology, Afyonkarahisar, TURKEY
2Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Division of Radiation Oncology, Sivas, TURKEY
3Turgut Ozal University Faculty of Medicine, Division of Medical Oncology, Ankara, TURKEY
4Marmara University Pendik Training & Research Hospital, Division of Medical Oncology, Istanbul, TURKEY
5Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Division of Medical Oncology, Sivas, TURKEY
6Afyonkarahisar State Hospital, Division of Internal Medicine, Afyonkarahisar, TURKEY
7Hacettepe University Faculty of Medicine, Division of Medical Oncology, Ankara, TURKEY

Keywords: D-Dimer, Non-Metastatik meme kanseri, Prognoz
Koagülasyon ve fibrinolizin sistemik aktivasyonu sıklıkla tromboz olmayan kanser hastalarında gözlenir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, D-Dimer (DD) ve metastatik yayılım ve kanser prognoz arasındaki ilişkiyi göstermiştir. Biz non-metastatik meme kanseri (nMBC) olan hastalarda DD prognostik değerini araştırmayı amaçladık. D-Dimer düzeyleri, genel sağkalımı (OS) etkileyebilecek diğer değişkenler, 448 hastada tek değişkenli ve çok değişkenli kullanarak değerlendirildi. Ortalama takip süresi 58.46 ± 1.8 ay idi. Sadece DD ile uzak metastaz (p= 0.052) arasındaki anlamlı bir ilişki saptandı. Performans durumu (PS) (p< 0.001 ve <0.001), evre (p< 0.001 ve < 0.001), CEA (p< 0.001 ve < 0.001), Ca 15,3 (p< 0.001 ve < 0.001) ve DD (p< 0.001 ve 0.034) tek değişkenli analizde OS için prognostik faktörler olarak belirlendi. Çok değişkenli analizde, PS (ECOG 0 vs ECOG 1, p= 0.022; ECOG 0 vs ECOG ≥ 2 ve yüksek (p< 0.001), evre (Evre I vs evre II, s vs = 0.566; evre I vs evre III, p= 0.033), Ca15,3 (p= 0.048) ve DD düzeyleri (p = 0.015) Os için bağımsız risk faktörleri olarak belirlendi. Sonuç olarak, tedavi öncesi yüksek DD düzeyleri nMBC olan hastarada önemli bir prognostik faktördür ve kötü prognoz ile ilişkilidir.