International Journal of Hematology and Oncology 2016, Vol 26, Num 2 Page(s): 103-109
Agmatin Eksikliğinin Akciğer Kanseriyle İlişkisi

Serkan KAPANCIK1, V. Kenan CELIK1, Saadettin KILICKAP2, Turgut KACAN3, Sercan KAPANCIK1

1Cumhuriyet University School of Medicine, Department of Biochemistry, Sivas, TURKEY
2Hacettepe University School of Medicine, Department of Preventive Oncology, Ankara, TURKEY
3Afyonkarahisar State Hospital, Department of Medical Oncology, Afyon, TURKEY

Keywords: Akciğer Kanseri, Poliamin, Arjinaz, Ornitin, Arjinin Dekarboksilaz, Ornitin Dekarboksilaz, Agmatinaz
Poliaminler, hızlı bir şekilde büyüyen hücrelerde esansiyeldir. Poliaminlerin oluşumu, arjininden başlayan iki farklı reaksiyon ile gerçekleşir. Bu çalışmadaki amaç, putresin sentez yolunda görev alan enzimlerin serum düzeylerini incelemek ve akciğer kanseri ile olan ilişkisini ortaya koymaktır. Ayrıca, oksidan-antioksidan kapasite ve oksidatif stress indeksini saptamaktır. Bu çalışmaya 36 akciğer kanseri hastası ve 36 sağlıklı kontrol dahil edildi. Arjinaz aktivitesi ve ornitin düzeyi spektrofotometrik olarak ve arjinin dekarboksilaz, ornitin dekarboksilaz, agmatinaz düzeyleri ise elisa kiti kullanılarak tayin edildi. Total antioksidan (TAS) ve total oksidan kapasite (TOS) ticari kit kullanılarak otoanalizörde saptandı. Ve oksidatif stress indeksi (OSİ) hesaplandı. Çalışmada akciğer kanserli hastaların serumlarında ornitin dekarboksilaz, agmatinaz ve arjinaz düzeylerinde artış gözlendi (p< 0.05). Ornitin ve arjinin dekarboksilaz düzeyleri bakımından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p> 0.05). Hasta grubunda TAS değerleri düştü (p< 0.05), TOS değerleri arttı (p< 0.05). Buna bağlı olarak OSİ değerleri de arttı (p< 0.05). Azalmış agmatin düzeyi, poliamin sentezinde ve proliferasyonda artışa neden olabilir. Bundan dolayı akciğer kanserinin prognozu ile agmatin düzeyleri birebir ilişkili olabilir.