International Journal of Hematology and Oncology 2016, Vol 26, Num 2 Page(s): 089-095
Yetmişbeş Yaş ve Üzeri Non-Hdgkin Lenfoma Hastalarında Antrasiklin Bazlı Kemoterapiler

Furkan SARICI1, Neyran KERTMEN1, Alma C. ASLAN1, Vildan TASDEMIR1, Taner BABACAN1, Saadettin KILICKAP1, Evren OZDEMIR1, Ibrahim BARISTA1, Alev TURKER1, Ayse KARS1

Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Ankara, TURKEY

Keywords: Yaşlı hasta, Lenfoma tedavisi, Antrasiklin
Yaşlı hastalarda Non-Hodgkin lenfomanın (NHL) optimal tedavisi tartışmalıdır. Bu çalışmada kombine kemoterapiler uygulanan yaşlı NHL hastalarının tedavi sonuçları değerlendirildi. Kanser enstitümüzde 2005 ile 2014 yılları arasında tedavi edilen 75 yaş ve üstü lenfoma hastalarının retrospektif olarak değerlendirmesi yapıldı. Rituksimab-kemoterapi, sadece kemoterapi ve sadece Rituksimab alan 76 yaşlı lenfoma hastasının demografik verileri elde edildi. Tedavi sırasında sağkalım ve ölümler kaydedildi. Progresyonsuz sağkalım (PS) ve genel sağkalım (GS) süreleri hesaplandı. Toplam 76 lenfoma hastası kaydedildi. Hastaların %51.4’ü (n= 39) erkek, %48.6’ sı (n= 37) kadındı. Tanı anında ortanca yaş 79’du (75-95). Histopatolojik olarak hastaların %52’ si (n= 40) diffüz büyük B hücreli lenfoma (DBBHL) iken, %21’i (n=16) folliküler lenfoma, %10.5’ i (n= 8) marjinal zon lenfoma, %5.3 (n= 4) mantle hücreli lenfoma ve %9.2’si (n= 7) T-hücreli lenfoma histolojisine sahipti. Ortanca PS ve GS sırasıyla 50.1 ve 45.9 aydı. Yüksek dereceli lenfomaların PS ve GS değerleri, düşük ve orta dereceli gruplar ile karşılaştırıldığında anlamlı farklılık görülmedi (Sırasıyla p= 0.16 ve p= 0.49). Komorbitelerin PS ve GS üzerinde anlamlı etkisi yoktu (p= 0.71 ve p= 0.93). Sonuç olarak, antrasiklin bazlı kemoterapi rejimlerinin antrasiklin içermeyen rejimlere kıyasla anlamlı PS (p= 0.32) ve GS (p= 0.8) üstünlüğü yoktu. Yaşlı lenfoma hastalarında antrasiklin bazlı kemoterapi rejimleri ile antrasiklin içermeyen rejimlerinin sağkalım sonuçları benzerdi.