International Journal of Hematology and Oncology 2016, Vol 26, Num 2 Page(s): 096-102
İleri Evre Mide Kanserli Hastaların Birinci Basamak Tedavisinde Cisplatin ve Kapesitabin Kombinasyonunun Etkinlik ve Toksisitesi: Çok Merkezli Anadolu Tıbbi Onkoloji Derneği Çalışması

Aydın CILTAS1, Suleyman BUYUKBERBER1, Turkan O. TOPCU2, Mehmet KUCUKONER3, Ummugul UYETURK4, Sener CIHAN5, Mehmet A. SENDUR6, Burcin BUDAKOGLU7, Umut KEFELI8, Ramazan YILDIZ1, Gamze GOKSEL9, Veli BERK10, Ozan BALAKAN11, Berna OKSUZOGLU7, Dogan UNCU6, Ugur COSKUN1, Feyyaz OZDEMIR2, Mustafa BENEKLI1

1Gazi University Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Ankara, TURKEY
2Karadeniz University Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Trabzon, TURKEY
3Dicle University Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Diyarbakir, TURKEY
4Abant Izzet Baysal University Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Bolu, TURKEY
5Okmeydanı Training and Research Hospital, Department of Medical Oncology, Istanbul, TURKEY
6Ankara Numune Training and Research Hospital , Department of Medical Oncology, Ankara, TURKEY
7Dr. Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training and Research Hospital, Department of Medical Oncology, Ankara, TURKEY
8Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Department of Medical Oncology, Istanbul, TURKEY
9Celal Bayar University Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Manisa, TURKEY
10Erciyes University Faculty of Meedicine, Department of Medical Oncology, Kayseri, TURKEY
11Gaziantep University Faculty of Medicine, Gaziantep, Department of Medical Oncology, TURKEY

Keywords: İleri evre mide kanseri, Cisplatin, Kapesitabin, Etkinlik, Toksisite
Mide kanseri tüm dünyada kanser tanısı alan hastaların %10’undan, kanser ölümlerinin ise %12 sinden sorumlu olan önemli bir sağlık problemidir. Hasta popülasyonları ve kullanılan tedavi protokollerinin farklılık göstermesi nedeniyle ileri evre mide kanseri tedavisinde standartlar halen oturmamıştır. Bu çalışma da ileri evre mide kanserli hastalarda sisplatin + kapesitabin kemoterapi kombinasyonunun birinci basamaktaki etkinliği araştırılmıştır. Şubat 2006 - Aralık 2009 yılları arasında histopatolojik olarak konfirme edilmiş mide kanseri tanısı alan ve birinci basamakta cisplatin + kapesitabin kemoterapi kombinasyonu ile tedavi edilen hastaların verileri retrospektif olarak tarandı. Çalışmaya 11 farklı merkezden, 76 erkek ve 37 kadın hasta dahil edildi. Daha önce kemoterapi tedavisi uygulanan hastalar çalışmadan dışlandı. Hastaların ortalama yaşı 64 (aralık, 28-83) idi. Hastaların 76 (%67.2)’sı erkek, 37 (%32.7)’si kadındı. 85 (%75.2) hasta tanı anında metastatikti. En sık rastlanılan metastaz bölgeleri sırasıyla karaciğer (%65.9), akciğer (%11.3), periton (%23.8), lokal nüksler (%15.9) ve çoklu bölge metastazı (%9.7) idi. Hastaların ortalama takip süresi 41 ay (aralık, 12-61) idi. Hastalık kontrol oranları (DCR) %72.6 iken tüm yanıt oranları (ORR) %33.6 olarak bulundu. Ortanca progresyonsuz sağkalım 4.7 ay (95%CI 3.75-6.49) ve ortanca genel sağkalım 11.1 ay (95% 5.58-10.98) idi. En sık bildirilen grade 3-4 yan etkiler anemi (%8.3), bulantı-kusma (%3.8) ve ishal (%1.8) idi. Etkinlik, tolerabilite ve hasta uyumu açısından değerlendirildiğinde cisplatin + kapesitabin kemoterapi kombinasyonu ileri evre mide kanserli hastalarda tolere edilebilir ve etkin bir tedavi seçeneği olarak görünmektedir.