International Journal of Hematology and Oncology 2016, Vol 26, Num 2 Page(s): 110-115
Primer Over Kanseri Olarak Prezente Olan Over Metastatik İntestinal Kanser Hastalarında Sitoredüktif Cerrahi

Zafer ARIK1, Murat OZ1, Omer DIZDAR2, M. Emre YILDIRIM1, Emre OZGU1, S. Gokay TERZIOGLU3, Tayfun GUNGOR1

1Zekai Tahir Burak Women’s Health Training and Research Hospital, Department of Medical Oncology, Ankara, TURKEY
2Hacettepe University, Cancer Institute, Department of Medical Oncology, Ankara, TURKEY
3Ankara Numune Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Ankara, TURKEY

Keywords: Sitoredüktif cerrahi, Nongenital cancer, Over, Kolon kanser
Kolorektal kanser, overe metastaz yapan non-genital kanserlerinin 1/3’ünü oluşturur. Bu çalışmamızda primeri kolon veya ince bağırsak kanseri olup adnekse metastazı olan hastalarda sitoredüktif cerrahinin rolü incelenmiştir. 2008-2014 yılları arasında Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi jinekoloji kliniğinde adneksiyel kitle ön tanısıyla opere edilen primeri kolon veya ince bağırsak olan hastaların verileri retrospektif olarak incelenmiştir. Cerrahi öncesi intestinal kanser öyküsü olan hastalar çalışmaya alınmamıştır. Hastaların ortanca yaşı 54 (26-77) bulundu. Premenopozal olanlar hastaların %63’ü iken postmenopozal olanlar %37’di. En sık başvuru şikayeti karın şişkinliğiydi (%80). Optimal sitoredüksiyon 21 hastada yapılabildi. Sağ kolon kaynaklı olan 8 hasta, rektosigmoid kaynaklı 7 hasta, appendiks kaynaklı 7 hasta saptandı. Patolojisi müsinöz adenokarsinom olan 12 hasta saptandı. İzole over metastazı 6 hastada saptanırken peritoneal karsinomatozis 20 hastada saptandı. Ortanca takip süresi 25 ay (3-59) bulundu. Hastaların 11’inde ölüm gerçekleşti. İzole over metastazı olan hastalardan 2’sinde ölüm saptandı. Peritoneal karsinomatozisli 20 hastadan 9’unda ölüm gelişti. Ortanca genel sağkalım 36.8 ay [%95 GA: 28.6-45,1] olarak saptandı. Optimal sitoredüksiyon yapılan hastalarda ortanca sağkalıma ulaşılamadı (ortalama 36,8 ay+). Suboptimal sitoredüksiyon yapılanlarda ortanca sağkalım anlamlı olarak daha düşük saptandı (ortanca sağkalım 18.3 ay, [%95 GA: 0.0-46.4] p= 0.008) Bu retrospektif çalışmada sitoredüktif cerrahinin, adnekslere metastaz yapmış olan intestinal kanserli seçilmiş vakalarda yararlı olabileceği gösterilmiştir.