International Journal of Hematology and Oncology 2016, Vol 26, Num 1 (Special Issue) Page(s): 012-019
B-Hücreli Lenfoproliferatif Hastalıkların Dönüm Noktası İdelalisib

Salih AKSU1, Orhan AYYILDIZ2, Sezgin ETGUL1, Hakan GOKER1, Gursel GUNES1, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU1, Osman ILHAN3, Leyla G. KAYNAR4, Umit Y. MALKAN1, Evren OZDEMIR5, Guray SAYDAM6, Nilgun SAYINALP1, Fahri SAHIN6, Mehmet TURGUT7, Ali UNAL4

1Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Hematology, Ankara, TURKEY
2Dicle University Faculty of Medicine Department of Hematology, Diyarbakır, TURKEY
3Ankara University Faculty of Medicine Department of Hematology, Ankara, TURKEY
4Erciyes University Faculty of Medicine Department of Hematology, Kayseri, TURKEY
5Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Oncology, Ankara, TURKEY
6Ege University Faculty of Medicine Department of Hematology, Izmir, TURKEY
7Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine Department of Hematology, Samsun, TURKEY

Keywords: İdelalisib, B-hücre, Lenfoproliferatif hastalıklar
Fosfatidilinositol 3-kinaz (PI3K)’lar lenfoproliferatif hastalıklar (LPH)’ın patobiyolojisinde oldukça aktif olan lipid kinazlardandırlar. PI3K’nın delta izoformunun selektif bir inhibitörü olan İdelalisib, B-LPH’ın tedavisinde önemli klinik etkinlikle beraber kabul edilebilir bir yan etki profiline sahiptir. Bu derlemede, B-LPH’ın dönüm noktasında yer alan İdelalisib’in farmakobiyolojik temeli vurgulanmaya çalışılmıştır. Hematolojik malignansi ve lenfomalarda, Akt’yi de içeren PI3K yolağındaki hedefler rol almaktadır. İdelalisib yaygın olarak kronik lenfositik lösemi ve B-lenfoma çalışmalarında araştırılmıştır. İdelalisib’in ilk sıra immünokemoterapi ardından erken relaps olan yüksek riskli foliküler lenfoma hastalarındaki etkinliği son zamanlarda ortaya konmuştur. Bu derlemede ayrıca İdelalisib’in benzersiz immünolojik toksisite paterni de ele alınmıştır. İlerdeki klinik araştırmalar, İdelalisib’in klinikteki kullanımı için aday olacak B-LPH hastalarının seçiminde yardımcı olacaktır. İdelalisib’in genişletilmiş endikasyonları arasında marjinal zon lenfoma, mantle hücreli lenfoma, Waldenström Makroglobinemisi ve diğer B-hücreli hastalıklar sayılabilir. Gelecekteki klinik ve deneysel verilerin yeni nesil genomik stratejileri ile birleştirilmesi ve malign hastalıkların tedavisinde kişiselleştirilmiş ilaçların gelişimi, İdelalisib’in hastaların tedavi algoritmasındaki yerinin belirlenmesini sağlayacaktır.