International Journal of Hematology and Oncology 2016, Vol 26, Num 1 Page(s): 054-060
Akut Löseminin Prognozu ve Transplantasyonla İlişkili Komplikasyonlarına Demir Yükselmesinin Etkisi

Umit Y. MALKAN1, Gursel GUNES1, Eylem ELIACIK1, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU1, Okan YAYAR1, Sezgin ETGUL1, Tuncay ASLAN1, Seda AYDIN1, Hakan GOKER1, Haluk DEMIROGLU1, Nilgun SAYINALP1, Osman I. OZCEBE1, Salih AKSU1, Yahya BUYUKASIK1

Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Hematology, Ankara, TURKEY

Keywords: Demir yüklenmesi, Akut lösemi, Transplantasyon
Serum demir parametrelerinin ve/veya radyolojik olarak saptanan sistemik demir yüklenmesinin, kök hücre nakli (KHN) yapılmış akut lösemi hastalarının prognozuna olan etkisi tartışmalıdır. Ne yazık ki, demir yüklenmesinin transplantasyona olan etkisini araştıran bazı çalışmalarda demir yüklenmesi olan hastalar doğru bir şekilde saptanamamıştır. Bunun nedeni hiperferritineminin demir yüklenmesi dışındaki sebeplerinin göz ardı edilmesidir. Bu çalışmanın amacı, demir yüklenmesinin akut lösemi hastalarının prognozuna ve transplantasyon ile ilişkili komplikasyonlarına olan etkisinin araştırılmasıdır. Transplantasyon öncesi dokuzuncu aya kadar olan serum demir testleri olan hastaları bulmak amacıyla, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Departmanı’nda allojenik KHN yapılan hastalar retrospektif olarak taranmıştır. Çalışma sonlanım noktaları, genel ve hastalıksız sağkalım süreleri, akut ve kronik graft versus host hastalığı ve venookluziv hastalıktır (VOH). Çalışmaya alınma kriterlerine uyan 84 hasta mevcuttu. Transplant ilişkili komplikasyonlar ile demir yüklenmesi arasında bir ilişki bulabilmek amacı ile transferrin satürasyonu (TS) ve ferritinin değişik eşik değerleri araştırıldı. Sadece ferritin> 2000+TS> %45 olan hasta grubu ile VOH gelişimi arasında sınırda anlamlılık saptandı (p= 0.067). Sonuç olarak, biz bu çalışmada demir yüklenmesi ve transplantasyon sonrası VOH arasında anlamlı olmayan sınırda bir ilişki saptadık. Literatürde saptanan diğer transplantasyon sonrası komplikasyonlar bizim çalışmamızda saptanmadı. Vurgulamak gerekir ki, birçok çalışma demir yüklenmesi ile transplantasyon sonuçları arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlasa da ancak birkaç tanesinde demir yüklenmesinin etkisi doğru bir şekilde araştırılabilmiştir.