International Journal of Hematology and Oncology 2016, Vol 26, Num 2 Page(s): 069-074
Eritrosit Dağılım Genişliği (RDW) ve Nötrofil/Lenfosit Oranının (NLR) Rezeksiyon Uygulanan Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Uzun Dönem Sağkalıma Etkisi

Serkan UYSAL1, Tuba SAHINOGLU2, Ulas KUMBASAR3, Metin DEMIRCIN4, Ilhan PASAOGLU4, Rıza DOGAN4

1Bolu Izzet Baysal State Hospital, Department of Thoracic Surgery, Bolu, TURKEY
2Sivas Numune Hospital, Department of Thoracic Surgery, Sivas, TURKEY
3Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Cardiovascular Surgery, Ankara, TURKEY
4Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Thoracic Surgery, Ankara, TURKEY

Keywords: Eritrosit dağılım genişliği, Nötrofil/lenfosit oranı, Sağkalım, Pulmoner rezeksiyon, Küçük hücreli dışı akciğer kanseri
Eritrosit dağılım genişliği (RDW) ve nötrofil/lenfosit oranı (NLR) yaygın olarak kullanılan ve hastaların inflamatuar durumunu gösteren kan testleridir. Çalışmamızda akciğer rezeksiyonu uygulanan küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda bu belirteçlerin uzun dönem sağkalıma etkisini araştırmayı amaçladık. İkiyüz kırkdokuz hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Yüksek RDW ve NLR seviyeleri ile kötü prognoz arasında ciddi bir korelasyon olduğu saptandı. Genel sağkalım yüksek ve normal RDW seviyelerinde sırasıyla 42±7 ile 84±12 ay (p= 0.019) iken hastalıksız sağkalım 62±6 ile 76±4 ay (p= 0.047) olarak hesaplandı. NLR seviyeleri üç ana gruba ayrıldığında, NLR seviyesi yükseldikçe prognozun kötüleştiği gözlemlendi. En alt seviye grubundan üst seviye grubuna gidildikçe genel sağkalım sırasıyla 88±6, 80±6 ve 50±5 ay (p< 0.001), hastalıksız sağkalım ise 87±6, 77±6 ve 47±5 ay (p< 0.001) olarak bulundu. Sonuç olarak akciğer rezeksiyonu uygulanan küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda kötü prognoza sahip alt-grup hastalarını saptamak önemlidir. Preoperatif ölçülmleri oldukça basit ve masrafsız olan RDW ve NLR değerleri preoperatif rutin değerlendirmeye katılarak bu amaçla kullanılabilecek parametreler olabilirler.