International Journal of Hematology and Oncology 2003, Vol 13, Num 3 Page(s): 146-152
YÜKSEK DERECELİ NON-HODGKİN LENFOMA OLGULARINDA 77-04 PROTOKOLÜ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ: TEK MERKEZ DENEYİMİ

AYHAN DÖNMEZ1, SEÇKİN ÇAĞIRGAN1, MURAT TOMBULOĞLU1

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD, İZMİR

Keywords: non-hodgkin lenfoma, yüksek dereceli, kemoterapi
Çocukluk çağı Burkitt ve lenfoblastik lenfomada yüksek doz kemoterapi protokollerinin etkin olduğunun gösterilmesinden sonra erişkinlerde de benzer tedavi yaklaşımları uygulanmaya başlamıştır. Bunlar arasında Magrath ve ark tarafından 1984 yılında yayınlanan 77-04 protokolü kliniğimizde Kasım 1993 ile Aralık 2001 tarihleri arasında toplam 17 hastaya uygulanmıştır. Hastalar tedaviyi iyi tolere etmiştir. En sık izlenen yan etkiler myelosupresyon ve mukozit olup tedaviye bağlı mortalite gözlenmemiştir. Tedavi sonunda 13 olguda tam remisyon (% 76,4) sağlanırken 1 olgu kısmi yanıt vermiş, 3 olgu ise tedaviye dirençli olarak kabul edilmiştir. Tüm olgularda medyan izlem süresi 107,5 aydır. Tam remisyon sağlanan 13 hastada 112 ayda hastalıksız sağkalım olasılığı % 48.6 olarak bulunmuştur. Dört evre IV lenfoblastik lenfoma olmak üzere nükseden 6 olgu kaybedilmiştir. Sonuçlar bu protokolün erişkin yüksek dereceli lenfomalarda oldukça etkin olduğunu, ancak evre IV lenfoblastik lenfomalı olgularda uzun süreli hastalıksız sağkalım açısından daha agressif tedavi yaklaşımlarının gerekli olduğunu göstermektedir.