International Journal of Hematology and Oncology 2016, Vol 26, Num 2 Page(s): 075-082
Radyoterapiye Bağlı Kardiyak Hasarlanmada Strain Görüntüleme, Troponin-I ve Beyin Natriüretik Peptid Seviyelerinin Ölçümü

Kemal EKICI1, Beytullah CAKAL2, Onur BAYDAR3, Alpaslan MAYADAGLI4, Sinem DENIZ CAKAL2, Oguz KARACA2, M. Onur OMAYGENC2

1Inonu University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Malatya,TURKEY
2Medipol University Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Istanbul,TURKEY
3Avicenna Hospital, Department of Cardiology, Istanbul,TURKEY
4Bezmi-Alem University, Department of Radiation Oncology, Istanbul,TURKEY

Keywords: Radyoterapi, Kardiyak fonksiyon, Strain rate görüntüleme, Sol taraf akciğer kanseri, Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu
Radyoterapi (RT) göğüs bölgesine uygulandığında en çok perikard olmak üzere myokard, kalp damarları ve koroner damarlara zarar verir. Bu çalışmanın amacı RT uygulanmış hastalarda sol ventrikül disfonksiyonunu ve myokard hasarını kardiyak biyobelirteçler, Troponin I (TnI) ve Beyin Natriüretik Peptip (BNP) seviyelerini ölçmek ve erken kardiyovasküler erken belirtileri strain rate görüntüleme (SRG) ile RT öncesi ve sonrası belirlemektir. Bu çalışmaya Ocak 2011 ile Ekim 2013 yılları arasında 35 toraks bölgesi kanseri alındı. Otuz beş hastanın 22’si sol meme kanseri ve 13’ü sol taraf akciğer kanseri idi. SR görüntüleme ve TnI, BNP seviyelerine tedavi öncesi ve sonrası bakıldı. Akciğer kanseri hastalarına 40-60 Gy arası (ortalama, 54.9 ± 8.9 Gy) doz ve meme kanseri hastalarına 50-60 Gy (ortalama, 51.6 ± 4.9 Gy) doz uygulandı. BNP ve TnI seviyelerinde tedavi öncesi ve sonrası istatistiki olarak bir anlamlılık görülmedi. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (SVEF) tedavi öncesi ve tedavi sonrası bir aylık dönemde değişmedi. Fakat, sağ ventrikül gerilimi (SVG) ve sol ventrikül gerilimi (SVG) SRG değerleri tedavi sonrası bir aylık dönemde daha düşük bulundu. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, RT hasarının kardiyak fonksiyon üzerindeki erken sonuçlarını tespit etmek konvansiyonel ekokardiyografiye göre SR görüntüleme ile daha duyarlı bir metoddur.