International Journal of Hematology and Oncology 2015, Vol 25, Num 4 Page(s): 263-274
Metastatik Pankreatik Adenokanserinde Güncel Tedavi Seçenekleri

Mehmet AN SENDUR1, Ozan YAZICI2, Nuriye Y. OZDEMIR1, Sercan AKSOY3

1Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Ankara, TURKEY
2Ankara Numune Training and Research Hospital, Department of Medical Oncology, Ankara, TURKEY
3Hacettepe University, Cancer Institute, Department of Medical Oncology, Ankara, TURKEY

Keywords: Pankreas kanseri, Adenokarsinom, Metastatik hastalık, Kemoterapi
Pankreas kanseri, kansere bağlı ölümlerin en sık 4. sebebi olup, son derece kötü prognoza sahiptir. Çoğu önemli kanserinde son yıllarda mortalitede belirgin azalma olmasına rağmen, pankreas kanseri mortalitesinde her 2 cinsiyette de artış devam etmektedir. Cerrahi rezeksiyon tek küratif tedavi yaklaşımı olmasına rağmen, sadece hastaların %10 ile %20’si küratif cerrahiye adaydırlar. Pankreas kanseri tanısı konulan hastaların %50-60’ı metastatik evrede tanı almaktadır ve 5 yıllık genel sağkalım (GS) %5’in altındadır. Gemsitabin 5-Fluorourasil’e kıyasla GS ve progresyonsuz sağkalım (PFS) avantajı sağlayan ilk ajandır. Birçok faz II çalışmada gemsitabin ile diğer sitotoksik veya hedefe yönelik tedavi kombinasyonları ümit verse de faz III çalışmalarda gemsitabin ile sisplatin, oxaliplatin, kapasitabin, pemetrexed, irinotekan, bevasizumab, aflibercept, axitinib ve cetuximab kombinasyonları gemsitabin monoterapisine kıyasla GS faydası sağlamamıştır. Yapılan faz III çalışmada S-1 monoterapisinin gemsitabin monoterapisine GS açısından non-inferior olduğu saptanmış olup, S1 monoterapisi Japonya’da metastatik pankreas kanseri tedavisinde onay almıştır. Randomize faz II/III ACCORD çalışmasında ortanca PFS, yanıt oranı, GS ve yaşam kalitesi FOLFİRİNOX kombinasyon tedavisinde gemsitabin monoterapisine kıyasla anlamlı olarak artmıştır. Aynı şekilde faz III MPACT çalışmasında da FOLFİRİNOX çalışmasındakine benzer şekilde, gemsitabine-nabpaklitaxel kombinasyonu ile ortanca PFS, yanıt oranı, GS ve yaşam kalitesi tedavisinde gemsitabin monoterapisine kıyasla anlamlı olarak artmıştır. Metastatik pankreas kanserinde erlotinib gemsitabin ile kombinasyon tedavisinde gemsitabine kıyasla istatistiksel olarak anlamlı GS ve PFS avantajı gösteren ilk ve tek hedefe yönelik ajandır. Kombinasyon tedavilerinin son zamanlarda anlamlı GS avantajı göstermesine rağmen ortanca GS halen 1 yılın altındadır. Bu nedenle yeni hedefe yönelik ajanlara ve kombinasyon tedavilerine ihtiyaç duyulmaktadır.