International Journal of Hematology and Oncology 2015, Vol 25, Num 4 Page(s): 254-262
Opere Edilmiş Büyük Hücreli Akciğer Karsinomunda Uzun Dönem Sağkalımı Etkileyen Faktörler

Soner GURSOY1, Ozan USLUER1, Ahmet UCVET1, Serkan YAZGAN1, Banu YOLDAS1, Tarik YAGCI1

Dr. Suat Seren Chest Disease and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Department of Thoracic Surgery, Izmir, TURKEY

Keywords: Büyük hücreli akciğer karsinomu, Nöroendokrin diferansiasyon, Cerrahi, Sağkalım
Bu çalışmada büyük hücreli akciğer kanseri nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan hastaların tedavi sonuçlarının analiz edilmesi ve sağkalım sonuçlarına etkili değişkenlerin araştırılması amaçlanmıştır. Ocak 2003-2013 arasında 1221 hastaya evre I, II ve III küçük hücreli dışı akciğer kanseri nedeni ile lobektomi veya pnömonektomi uygulandı. Bu hastalardan 85’i (%7) histolojik olarak büyük hücreli karsinom tanısı aldı ve 10 hasta operatif mortalite, inkomplet rezeksiyon ve inkomplet izlem nedeniyle çalışma dışı bırakıldı. Komplet rezeksiyon uygulanmış 75 hastanın tıbbi kayıtları, demografik özellikleri ve sağkalım oranları ile sağkalıma etkili değişkenler açısından değerlendirildi. Çalışmaya yaş ortalaması 58.1±9.8 (38 ile 76 arası) olan 71 (%94.7) erkek ve 4 (%5.3) kadın hasta alındı. Dört hasta (%5.3) neoadjuvan tedavi aldı. Lobektomi uygulanan 53 (%70.7) hasta bulunuyordu ve 28 (%37.3) hastada nöroendokrin diferansiasyon (NED) mevcuttu. Ortalama 34,9±27.7 aylık (2,4 ile 91,6 ay arası) takipte median ve 5 yıllık sağkalım oranı 80.8 ay ve %51.1 idi. Nöroendokrin diferansiasyon saptanan ve saptanmayanlarda 5 yıllık sağkalım oranları sırası ile %37.8 ve %57.9 idi ve arada istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p=0.53). Bu çalışmada rezeke edilen büyük hücreli akciğer karsinomlu hastalarda, lenf bezi metastazının olmaması ve adjuvan tedavi uygulanımının sağkalıma etkisinin daha iyi olduğu saptandı. İstatistiksel olarak anlamlı olmasa da nöroendokrin diferansiasyon, daha kötü bir sağkalım oranı göstermiştir. Ancak lokal yayılım izlenmeyen ve adjuvan tedavi uygulanan hastalarda sağkalım sonuçlarının daha iyi olması beklenebilir.