International Journal of Hematology and Oncology 2003, Vol 13, Num 3 Page(s): 138-145
AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ ÇOCUKLARDA NOR (NUCLEOLAR ORGANİSER REGİONS) PROTEİNLERİNİN ÖNEMİ

TÜRKAN PATIROĞLU1, MUSA KARAKÜKCÜ1, ALİ İLTEN1, NALAN İMAMOĞLU1

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Pediatrik Hematoloji BD

Keywords: akut lenfoblastik lösemi (all), nor proteinleri, gümüş boyama, hücre prolifersyonu
Bu çalışmada, pediatrik akut lenfoblastik lösemi (ALL) hastalarında, hücre proliferasyonunun remisyon ve prognozdaki rolünü göstermek için, nucleolar organiser regions (NOR) bölgelerinin gümüş boyaması yapıldı. NOR bölgelerinin bir prognostik parametre olarak önemi incelendi. Ayrıca diğer iyi bilinen prognostik parametreler ile NOR değerleri karşılaştırıldı. Ortalama yaşları 8.00±4.25 yıl olan 10'u kız, 10'u erkek, toplam 20 ALL vakasında, başlangıçta, remisyonda, 3, 6, 9 ve 12. aylarda yapılan kemik iliği yaymaları gümüş nitrat ile boyandı. Her vaka için, her yaymada 100 hücre değerlendirildi. Hücrelerdeki ortalama NOR sayısı ve ortalama (NOR alanı / toplam çekirdek alanı x 100) değerleri (NORa/TNa) hesaplandı. Başlangıçta 4.77±1.15 olan NORa/TNa değeri, remisyonda 3.45±0.87 bulundu (p<0.001). Başlangıçtaki NOR sayısı 3.30±0.86 iken remisyonda 1.23±0.20 idi (p<0.001). Takip sırasında üç vakanın NORa/TNa değeri başlangıç değerinin üstünde, iki vakada da NOR sayısı başlangıç NOR sayısının üstünde bulundu. Bu vakalarda daha sonra kemik iliği relapsı gelişti. Prognozu belirleyen faktörlerden blast morfolojisi, beyaz küre sayısı ve yaş ile NORa/TNa değeri arasında anlamlı fark bulunurken, cinsiyet ve immunofenotip arasında bir fark olmadığı gözlendi. Başlangıç NOR sayısı ile sadece beyaz küre sayısı arasında anlamlı bir fark tespit edildi. Sonuç olarak, ALL vakalarında, bu yöntem ile hücre proliferasyonu daha hızlı ve kolay değerlendirilebilir ve prognoz önceden tahmin edilebilir.