International Journal of Hematology and Oncology 2015, Vol 25, Num 4 Page(s): 222-229
Pediatrik Akut Miyeloid Lösemi Prognozunu Anlamada Yeni Görüşler: Karşılaştırmalı Çalışma

Nihal S. IBRAHIM1, Huda MARZOUK2, Noha Y. IBRAHIM3

1Cairo University, Faculty of Medicine, Department of Clinical and Chemical Pathology, EGYPT
2Cairo University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric, EGYPT
3Cairo University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Oncology, Cairo, EGYPT

Keywords: Wilms tümör geni 1, Akut miyeloid lösemi, Minimal rezidüel hastalık
Akut çocukluk dönemi lösemilerde minimal rezidüel hastalığı göstermede Wilms tümör geni (WT1) güvenli bir belirteçtir. Bu çalışma yüksek riskli akut lösemili çocuklarda remsiyon kalitesini ve erken relapsları göstermede WT1 kullanımının potansiyel yerini araştırmak için planlanmıştır. Bu çalışmada 45 akut myeloid lösemili çocuk hastanın Real-Time polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) (TaqMan) testi kullanılarak tanı anı ve takip kemik iliği örnekleri incelenmiştir. Çalışmamızın sonuçlarında; tanı anında WT1 ekspresyonu ile cinsiyet, organomegali, toplam lökosit sayısı, FAB sınıflaması alt tipi, CD34 ekspresyonu, sitogenetik çalışmalar, tanı anındaki blast oranı ve indüksiyon tedavisine yanıt arasında herhangi bir ilişki saptanamamıştır. 14. gün ve 28. gün örnekleri değerlendrildiğinde; 14. gün örneklerinde bakılan WT1 gen ekspresyonunun veya minimal rezidüel hastalık (MRD) tedaviye direnç veya mortaliteyi saptamada güvenili bir yöntem olmadığı gösterilmiştir (p= 0.12). Ancak indüksiyon tedavisi sonrası (28. gün) WT1 gen ekspresyonu veya MRD saptanması relaps (p= 0.001) ve mortalite (p= 0.001) için bağımsız bir prognostik factor olarak saptanmıştır. Yirmi sekizinci gün WT1 ekspresyonu ile blast oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptanmıştır. İndüksiyon tedavisi sonunda MRD varlığı veya WT1 gen ekspresyonu önemli kötü prognostik faktörlerdir. Tanı anında WT1 ekspresyonunun prognostic bir önemi yoktur, ancak indüksiyon tedavisi sonrası WT1 ekspresyonu kötü prognostik seyirin bir belirtecidir. Tedavi sürecinde WT1 ekspresyonunda artış relaps için bir prediktördür. WT1 ekspresyonu, MRD çalışılmasında önemli bir araçtır. İndüksiyon tedavisi sonrası MRD varlığı, morfolojik olarak remisyon sağlansa bile bu durum kötü bir prognostik faktördür.