International Journal of Hematology and Oncology 2015, Vol 25, Num 3 Page(s): 166-171
Kemoterapiye Bağlı Gelişen Oral Mukozitte Ankaferd Hemostatın (ABS) Güvenliği ve Etkinliği

M. Hilmi ATAY1, Nevin A. ARSLAN1, Sude AKTIMUR1, Piltan BUYUKKAYA1, Engin KELKITLI1, Mehmet TURGUT1, Ibrahim HAZNEDAROGLU2

1Ondokuz Mayıs Universty, Faculty of Medicine, Department of Hematology, Samsun
2Hacettepe üniversity, Faculty of Medicine, Department of Hematology, Anakara, TURKEY

Keywords: Oral mukozit, Kemoterapi, ABS, Doku iyileşmesi
Kemoterapi alan hastaların oral mukozasında ülseratif lezyonlar ile karakterize olan oral mukozit, hastaların % 40-80 kadarında görülmekte olup günümüzde kanser tedavisinin en şiddetli komplikasyonu olduğu düşünülmektedir. Ankaferd hemostat (ABS), klinik deneylerde test edilmiş, kırmızı kan hücresi (RBC) -fibrinogen etkileşimleri ile ilgili olan ilk topikal hemostatik ajandır. ABS’nin özellikle doku iyileşmesi üzerinde pleiotropik etkileri olduğu gibi enfeksiyona karşı koruyucu özellikleri de vardır. Bu çalışmanın amacı, hematolojik malignitesi olan erişkin hastalarda kemoterapi kaynaklı oral mukozit tedavisinde ABS’nin güvenilirliğini ve etkinliğini değerlendirmektir. ABS, Dünya Sağlık Örgütü sınıflamasına göre evre 3-4 mukoziti olan hastalara topikal olarak uygulandı. Hastalara beş mililitre ABS’yi, garagara yaparak yutması söylenildi. Oral mukoziti olan yirmi hasta değerlendirildi. Çalışmaya alınan on bir hastada akut myeloid lösemi, dört hastada akut lenfoblastik lösemi, üç hastada non-hodgkin lenfoma, bir hastada akut myeloid lösemi ve hemofagositoz ve bir hastada hemofagositoz tanıları mevcuttu. Ortalama kullanılan ABS solusyon miktarı 74.50 ml (30-100 ml) ve ortalama iyileşme süresi 6.6 (3-10) gün olarak bulundu. Sonuç olarak ABS, hematolojik malignitesi olan hastalarda kemoterapiye bağlı ciddi oral mukozit gelişmesi durumunda tedavide etkin bir ajandır. ABS ile ilgili gelecek deneysel ve klinik çalışmalar proteomik içerik, fibrinojen gamma ve ABS’ye bağlı vital eritroid agregasyon arasındaki ilişkilere odaklanmalıdır.