International Journal of Hematology and Oncology 2003, Vol 13, Num 3 Page(s): 134-137
DİYARBAKIR VE ÇEVRESİNDE LÖSEMİ OLGULARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

ABDURRAHMAN IŞIKDOĞAN1, ORHAN AYYILDIZ1, NACİ TİFTİK1, ABDULLAH ALTINTAŞ1, EKREM MÜFTÜOĞLU1

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi , Hematoloji-Onkoloji BD, DİYARBAKIR

Keywords: akut lösemi, kronik lösemi, epidemiyoloji
Lösemilerin dağılımı ülkelere ve bölgelere göre değişiklikler gösterir. Batı toplumlarında erişkin yaş grubunda en sık görülen lösemi türü kronik lenfositik lösemidir (KLL). Tüm lösemilerin %31'ini oluşturmaktadır. Japonlarda ise KLL insidansının düşük olduğu belirtilmektedir. Erişkin akut lösemilerinin %80'ini akut myeloblastik lösemi (AML), %20'sini akut lenfoblastik lösemi (ALL) oluşturur. Dünyadaki bu dağılım farklılığı bilinmekle beraber ülkemizde bu konuda yeterli bilginin olduğu söylenemez. Bu çalışmada yöremizde lösemilerin; tiplerine göre dağılımları, yaş, cinsiyet özellikleri ve hastalığın pik yaptığı yaş grupları araştırıldı. Ocak 1993-Aralık 1999 tarihleri arasında kliniğimize başvuran 497 lösemi olgusu retrospektif olarak incelendi.