International Journal of Hematology and Oncology 2015, Vol 25, Num 2 Page(s): 107-117
Lokalize Prostat Kanserli Olgularda Üç Boyutlu Konformal Radyoterapi ve Total Androjen Blokajı

Yurday OZDEMIR1,2, Fadil AKYOL1, Gokhan OZYIGIT1, Pervin HURMUZ1, Cem ONAL2, Ugur SELEK3, Erdem KARABULUT4

1Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Ankara, TURKEY
2Başkent University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Adana, TURKEY
3Koç University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, İstanbul, TURKEY
4Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Biostatistics, Ankara, TURKEY

Keywords: Prostat kanseri, Konformal radyoterapi, Androjen deprivasyon tedavisi
Bu çalışmanın amacı, üç boyutlu konformal radyoterapi (3BKRT) ve total androjen blokajı (TAB) Lokalize prostat kanserli olgularımızdaki tedavi sonuçlarımızı değerlendirmek. Haziran 1998 ve Aralık 2011 tarihleri arasında lokalize prostat kanseri tanısıyla 577 olgu tedavi edildi. TAB tedavisine radyoterapiden (RT) 3 ay sonar başlandı. 3BKRT olarak prostat ve seminal veziküllere toplam 70 Gy uygulandı. Ek olarak lenf nodu (LN) tutulumu olan olgularda pelvic LN’larına 50.4 Gy uygulandı. Ortanca izlem süresi 65 aydır. Beş-on yıllık genel sağkalım (GS), hastalığa özgü sağkalım (HSS), PSA-relapssız sağkalım (PSA-RFS) ve uzak metastazsız sağkalım (DMFS) oranları sırasıyla %92-74, %97-91, %77-55 ve %94-88 bulundu. LN tutulumu GS’ı olumsuz etkilemiştir (p< 0.001). Gleason skoru ≥ 8 olan olgularda <1 yıl ile ≥ 1yıl TAB kullanımı arasında HSS, PSA-RFS ve DMFS açısından fark yoktu. Ancak <1 yıl TAB kullananlarda GS daha iyiydi (p= 0.01). Yüksek riskli grupta olup ≥ 1yıl TAB kullanan hastalarda 5 yıllık GS (p= 0.02), HSS (p= 0.05), PSA-RFS (p= 0.01) ve DMFS (p= 0.07) daha düşük bulundu. Erken ve geç dönem RTOG grad III/IV gastrointestinal sistem toksisite oranları %1.7 ve %5 bulundu. Erken ve geç dönem RTOG grad III/IV genitoüriner sistem toksisite oranları %1.4 ve %5 bulundu. Lokalize prostat kanseri tedavisinde 3BKRT ve TAB tedavisi etkili ve güvenli bir tedavi biçimidir.