International Journal of Hematology and Oncology 2015, Vol 25, Num 2 Page(s): 088-097
Definitif Radyoterapi ile Tedavi Edilen Prostat Kanserli Hastaların Klinik Risk Faktörlerinin ve Difüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntüleri İlişkisi

Gurcan ERBAY1, Cem ONAL2, Ozan C. GULER2, Elif KARADELI1, Zafer KOC1

1Baskent University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Ankara, TURKEY
2Baskent University Faculty of Medicine, Adana Research and Treatment Centre, Department of Radiation Oncology, Adana, TURKEY

Keywords: Apparent difüzyon katsayısı, Difüzyon ağırlıklı MRG, Prognostik faktör, Prostat kanseri, Risk faktörleri
Bu çalışmanın amacı klinik T evresi, serum prostat spesifik anijen (PSA) ve patolojik Gleason skoru ile apparent diffusion coefficient (ADC) değerlerinin ilişkisini araştırmak. Ayrıca ADC değerlerinin risk gruplarının tanımlanması için uygun olup olmayacağını analiz edilmiştir. Definitif radyoterapi (RT) ile tedavi edilen, tedavi öncesi DA-MRG ve standart T2 ağırlıklı MRG’si olan 135 prostat kanserli hasta çalışmaya dahil edildi. Prostat biyopsisinden medyan 8.1 hafta sonra çekilen DA-MRG’ lerden ADC ve normalize edilmiş ADC (nADC) değerleri ölçüldü. ADC değerleri ve klinik risk faktörleri arasındaki ilişkiyi araştırmak için Pearson korelasyon testi kullanıldı. Düşük, orta ve yüksek risk hastalarda ADC değerleri sırası ile 0.873±0.122×10–3 mm2/s, 0.763±0.124×10–3 mm2/s ve 0.701±0.132×10–3 mm2/s (p = 0.001) idi. RT öncesi PSA değerleri <10 ng/mL olan hastalar, RT öncesi PSA değerleri 10-20 ng/ mL (p= 0.02) veya >20 ng/mL (p< 0.001) olan hastalara göre istatistiksel olarak anlamı derecede yüksek ADC değerlerine sahipti. Gleason Skoru <7 olan hastalar için ortalama ADC skoru, gleason 7 (p = 0.001) veya >7 (p < 0.001) olanlara göre anlamlı derecede yüksekti. Klinik evre 2b (p < 0.001) hastalara göre anlamlı derecede daha yüksekti. ADC değerleri National Compheresive Cancer Network (NCCN) risk grupları ile kuvvetli bir korelasyon gösterdi(R=–0.510; p< 0.001). Gleason skoru hariç tüm klinik faktörler nADC değeri ile ılımlı ters bir korelasyon içindeydi. nADC’ nin en iyi korelasyonu NCCN risk grupları ileydi. (R=–0.461; p< 0.001). DA-MRG ile ölçülen ADC değerleri, RT planlanan prostat kanserli hastalarda önemli bir non invaziv prognostik belirteç olarak değerlendirilebilir.