International Journal of Hematology and Oncology 2015, Vol 25, Num 2 Page(s): 075-080
Yeni Tanı Konulmuş Akut ve Kronik Lösemilerde Dolaşımdaki MikroRNA’lar

Anil TOMBAK1, Aysegul GORUR2, Senay BALCI2, Naci TIFTIK1, Lulufer TAMER2

1Mersin University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Mersin, TURKEY
2Mersin University Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Mersin, TURKEY

Keywords: mikroRNA, Lösemi, ALL, Biyobelirteç
Lösemi, genetik-epigenetik bozukluklar nedeniyle gelişen klonal bir hastalıktır ve bu çalışmada, sağlıklı bireylere kıyasla yeni tanı almış akut lenfositik lösemi (ALL), akut miyeloid lösemi (AML), kronik lenfositik lösemi (KLL), kronik miyeloid lösemi (KML) hastalarının plazmalarındaki 741 mikroRNA’nın (miRNA) dolaşımdaki profilini araştırdık. MiRNA’lar, küçük, kodlanmayan RNA molekülleridir ve hücre diferansiyasyonunda, proliferasyonunda, apoptoziste kritik rollere sahiptirler. Hematopoetik kök hücrelerde ve progenitor hücrelerde hematopoezisi düzenlerler, aynı zamanda akkiz hematolojik neoplazilerin patogenezinde de rol alırlar. Son dönemlerde, lösemi patogenezinde özgül miRNA’ların etkinliğine dair kanıtlar giderek artmaktadır ve löseminin tespitinde dolaşımdaki miRNA’lar invaziv olmayan bir biyobelirteç olarak kullanılabilir. Bu çalışmada, akut ve kronik lösemilerdeki epigenetik olarak düzenlenen miRNA’ların tespiti amaçlanmıştır. RNA, üreticinin protokolüne uygun şekilde High Pure miRNA Isolation Kit (Roche) kullanılarak izole edildi. cDNA ve preamplifikasyon protokolleri izole edilmiş plazma miRNA’larından elde edildi. 741 miRNA’nın ekspresyonunu aynı anda ölçmek için qPCR’de BioMarkTM 96.96 Dynamic Array (Fluidigm Corporation) kullanıldı. İstatistiksel analizler Biogazelle’s qbase PLUS 2.0 software kullanılarak yapıldı. 741 miRNA’nın analizi sonucunda, kontrol grubuna kıyasla tüm lösemi hastalarında miR-1290 ve miR- 548c-3p ekspresyonunun azaldığı, miR-24-3p, miR-30b-5p ve miR-19a-3p ekspresyonunun arttığı saptandı (p<0.05). Bununla beraber, ALL’li hastalarda sağlıklı bireylere kıyasla miR-24-3p ekspresyonunun belirgin olarak azaldığı ve miR-548c-3p ekspresyonunun ise belirgin olarak arttığı görüldü (p< 0.05). Bu çalışma, ALL’de miR-548c-3p’nin yüksek ekspresyonunu gösteren ilk çalışmadır. MiR-24-3p’nin ve miR-548c-3p’nin ALL tespitinde potansiyel biyobelirteçler olarak kullanılabileceğini düşünüyoruz.