International Journal of Hematology and Oncology 2015, Vol 25, Num 1 Page(s): 051-059
Sisplatin ile Tedavi Edilen Kanser Hastalarında Bozulmuş Böbrek Fonksiyonunu Belirlemede Serum Cystatin C ve Kreatininin Etkinliği

Houshang AMIRRASOOLI1, Morteza TABATABAEEFAR2, Bahar MOEANI3

1Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Department of Clinical Biochemistry, Tehran, IRAN
2Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Department of Radiotherapy, Tehran, IRAN
3Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Department of Radiation Oncology, Tehran, IRAN

Keywords: Sistatin C, Kreatinin, Kreatinin klerensi, Sisplatin, Kemoterapi
Sisplatin ile tedavi edilen kanser hastalarında böbrek fonksiyonları bozulabilir. Günümüzde böbrek disfonksiyonlarını belirlemede kreatinin kullanılmaktadır. Bu çalışmada sisplatin ile tedavi edilen kanser hastalarında serum cystatin C ve kreatinin etkinliğinin böbrek disfonksiyonlarını belirlemede altın standart olarak kabul edilen 24 saatlik idrar kreatinin klerensi [CrCl] ile karşılaştırmayı amaç edinilmiştir.

Sisplatin ile tedavi edilmiş yetmiş hasta çalışmaya dahil edildi. Serum cystatin C ve kreatinin düzeyleri ölçüldü. 24 saatlik idrar ile CrCl değerleri hesaplandı. Ölçümler kemoterapi başlamadan önce ve dördüncü kür öncesi olmak üzere iki kez yapıldı. Sonrasında cystatin C ve kreatinin için Receive Operating Curve [ROC] eğrisi kullanılarak farklı eşik değerler, sensitivite, spesifisite, pozitif prediktif değer [PPV], negatif prediktif değer [NPV] hesaplandı. Böbrek disfonksiyonunu belirlemede 24 saatlik idrar CrCl altın standart olarak kabul edildi.

CrCl < 78 mL/dakika tahmin edebilmek için cystatin C serum 1.28 mg/L sensitivite ve spesifisite değerleri sırası ile %77 ve %95 idi. Cystatin C için PPV ve NPV değerler %95 ve %79 idi. Tanısal doğruluk oranı ise %86 idi. Ancak kreatinin için sensitivite ve spesifisite değerleri sırası ile %64 ve %47 idi.