International Journal of Hematology and Oncology 2015, Vol 25, Num 1 Page(s): 012-018
TGFβ1 Geni (+915G>C) Polimorfizmi ile Kronik Lenfositik Lösemi Arasındaki İlişki

M. Yunus ALP1, Mustafa YILMAZ2, Alper H. CEBI3, Mevlit IKBAL3

1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Department of Medical Genetics, Ankara, TURKEY
2Karadeniz Technical University, Medical Faculty, Department of Hematology, Trabzon, TURKEY
3Department of Medical Genetics, Karadeniz Technical University, Medical Faculty, Trabzon, TURKEY

Keywords: Kronik Lenfositer Lösemi, TGFβ1 polimorfizmi, Trizomi 12
TGFβ1 antiinflamatuvar bir ajan rolüyle önemli bir sitokindir ve B hücre proliferasyonunu inhibe etmektedir. Kronik lenfositik lösemi (KLL) hastalarında ilginç olarak TGFβ1 serum seviyeleri artmış olarak saptanmıştır. TGFβ1 (+915G>C) polimorfizminde Arjinin aminoasidi ile ilişkili olan G alleli varlığında TGFβ1 ekspresyonu artmış olarak saptanmaktadır. Bu çalışmada TGFβ1 (+915G>C) polimorfizminin KLL hastalığına yatkınlık, klinik özellikler ve laboratuar bulguları ile ilişkisi incelenmiştir. Çalışmaya KLL tanısı almış 50 hasta birey ve sağlıklı kontrol grubu olarak 50 gönüllü birey dahil edilmiştir. TGFβ1 (+915G>C) genotipleri PCR-RFLP metodu ile belirlenmiştir. Çalışma sonucunda hasta grup ile sağlıklı kontrol grubu arasında genotip dağılımı ve allel frekansı açısından anlamlı bir fark saptanmamıştır. Bununla birlikte KLL hastalarında GC genotipi, istatistiksel olarak anlamlı olmasa da, kontrol grubuna göre daha fazla görülmüştür. Ayrıca TGFβ1 +915GC genotipi ile trizomi 12 varlığı arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p= 0.007). TGFβ1 +915G>C polimorfizmi ile trizomi 12 ve KLL arasındaki ilişkiyi açıklamak için başka çalışmalara da ihtiyaç vardır.