International Journal of Hematology and Oncology 2015, Vol 25, Num 1 Page(s): 060-069
65 Yaş ve Üzeri Kadınların Meme Kanseri Risk Düzeyleri ve Meme Kanserine Yönelik Farkındalıkları

Nuriye B. DUMAN1, Gulay YILMAZEL2, Gul PINAR3, Lale BUYUKGONENC4

1Hitit University, School of Health, Department of Nursing, Corum, TURKEY
2Hitit University, School of Health, Department of Nursing, Corum, TURKEY
3Yıldırım Bayezıt University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Ankara, TURKEY
4Koc University, School of Nursing, Istanbul, TURKEY

Keywords: Meme Kanseri, Risk Düzeyi, Farkındalık, 65 yaş ve üzeri
Bu çalışma, 65 yaş ve üzeri kadınların meme kanseri risk düzeylerini ve meme kanserine yönelik farkındalıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 65 yaş ve üzeri 445 kadın oluşturmuştur. Veriler, Meme Kanseri Risk Düzeyini Belirleme Formu, Champion’un Meme Kanserine İlişkin Sağlık İnanç Modeli Ölçeği (SİMÖ) kullanılarak toplanmış ve yüzdelik oranlar, aritmetik ortalama, standart sapma ve Kruskal Walls testi ile değerlendirilmiştir. Çalışmada kadınların meme kanseri açısından % 1.6’sı yüksek ve % 2.7’si ise çok yüksek risklidir. Ayrıca kişisel meme kanseri olan kadınların meme kanseri risk düzeyi çok yüksek (ORP: 549.58 ± 48.26), anne ve kız kardeşinde meme kanseri öyküsü olan kadınların (ORP: 328.46 ± 107.02) ise meme kanseri risk düzeyi yüksek bulunmuştur. Kadınların meme kanseri risk düzeyi arttıkça SİMÖ duyarlılık algısı ve sağlık motivasyonu puan ortalamalarının da arttığı tespit edilmiştir (p< 0.05). Çalışmada kişisel meme kanseri öyküsü olan, aile hikayesinde meme kanseri olan, menarş yaşı 11 ve altı olan ve ilk doğumunu 30 yaş sonrası yapan kadınların meme kanseri açısından ORP’ı diğer kadınlara göre daha yüksektir. Ayrıca çalışmada meme kanserine karşı duyarlı olan ve sağlık motivasyonları yüksek kadınların meme kanseri risk düzeyi yüksek olan kadınlar oldukları tespit edilmiştir.