International Journal of Hematology and Oncology 2015, Vol 25, Num 1 Page(s): 038-043
Otolog Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılan Hodgkin Lenfomalı Hastalara Ait Sonuçların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi

Tugba TURGUT1, Eren GUNDUZ2, O. Meltem AKAY2, Hava U. TEKE2, Ozge BOLLUK3, Zafer GULBAS4

1Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine Department of Internal Medicine Eskisehir, TURKEY
2Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine Department of Hematology Eskisehir, TURKEY
3Eskisehir Osmangazi University School of Medicine Department of Biostatistics Eskisehir, TURKEY
4Anadolu Health Center Bone Marrow Transplantation Center, Eskisehir, TURKEY

Keywords: Hodgkin lenfoma, Otolog nakil, Hematopoetik kök hücreler, Prognoz, Sağkalım
Bu çalışmada Temmuz 2000 ve Ocak 2012 arasında otolog hematopoetik kök hücre nakli yapılan Hodgkin lenfomalı 45 hastaya ait veriler geriye dönük olarak incelendi. Hastalıksız sağkalım ve genel sağkalımı etkileyen klinik, laboratuvar ve demografik özellikler değerlendirildi. İkinci ve beşinci yıllardaki relaps ve mortalite oranları da hesaplandı. Sonuçlarımıza göre, nakil öncesi remisyonda olan hastalarda genel sağkalım daha uzundu (p= 0.031) ve nakil sonrası relaps genel sağkalımı kısaltmaktaydı (p= 0.016). Yüksek beta 2 mikroglobulin düzeyi daha kısa hastalıksız sağkalımla ilişkiliydi (p= 0.042). İkinci yılda 4 hasta (%8.8) kaybedildi ve 14 hastada relaps gözlendi (%31.1). Beşinci yılda 7 hasta (%15.5) kaybedildi ve 17 hastada (%37.7) relaps gözlendi. Ortanca sağkalım 39 (6-72) aydı. Sonuç olarak, otolog hematopoetik kök hücre nakli relaps olan seçilmiş Hodgkin lenfomalı hastalar için bir kurtarma tedavisi olabilir fakat nakil sonrası relaps ve mortalite yönünden prognostik faktörler ve uzun dönem sonuçların değerlendirilmesi önemlidir. Farklı merkezlere ait tecrübelerin tartışılmasının otolog nakil için en uygun hastaların seçilmesine yardım edebileceği kanaatindeyiz.