International Journal of Hematology and Oncology 2015, Vol 25, Num 1 Page(s): 024-031
Metastatik Kolon Kanserli Hastalarda Tedaviye Yanıtı ve Sağkalımı Değerlendirmede Serum VEGF ve Başlangıç FGF Seviyelerinin Önemi

Muge KESKIN1, Zeki USTUNER2, Murat DINCER3, Durmus ETIZ4, H. Eray CELIK5, Zafer GULBAS6

1Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Eskisehir, TURKEY
2Umit Hospital, Department of Medical Oncology, Eskisehir, TURKEY
3Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Eskisehir, TURKEY
4Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Eskisehir, TURKEY
5Osmangazi University Faculty of Letters and Science Department of Biostatistics, Eskisehir, TURKEY
6Department of Hematology, Anatholian Health Center, Gebze, TURKEY

Keywords: Metastatik kolorektal kanser, VEGF, bFGF, Bevacizumab
Kolorektal kanserin dünyadaki kanser nedenli ölümler içinde önemli bir yeri vardır. VEGF, bFGF gibi anjiojenik faktörlerin anahtar rol oynadığı anjiojenez, tümor progresyonu, metastatik yayılım ve hasta genel sağ kalımında önemli bir faktördür. Bu çalışmada; FOLFIRI-bevacizumab ile tedavi edilen metastatic kolorektal kanserli (mkrk) hastalarda; VEGF, bFGF ‘in tedavi öncesi ve sonrası düzeylerinin tedaviye yanıtı,ve hastalık progresyonunda ki yerini değerlendirmeyi amaçladık. Otuzüç mkrk’li olguda serum VEGF, bFGF düzeyi tedavi başlangıcı ve tedavi sürecinde monitörize edildi. Çalışmamızda hasta grubunda serum VEGF ve bFGF düzeyi sağlıklı kontrol grubuna oranla yüksek saptandı (p< 0.001) .Başlangıç bFGF düzeyi yüksek olan olgularda hastalıksız sağkalım anlamlı olarak kısa saptandı. Metastatik rektum kanserinde; başlangıç VEGF düzeyi düşük olan hastalarda (< 147.79 pg/ml) genel sağ kalım anlamlı olarak uzun bulundu (27.93vs 23.27 ay) .Multivariet analizinde; tüm sağ kalım için prognostic faktörler olarak; VEGF düzeyleri, tedavi yanıt, PFS ve VEGF için tümörün yeri, ve tümörün ameliyat edilip edilmediği olarak bulundu. MKRK’li olgularada tedavi öncesi serum VEGF düzeyi HSK ve GSK için önemli bir faktör olarak değerlendirildi. Tedavi öncesi serum bFGF düzeyleri belirlendi. Hastalıksız sağkalım ve tedavi sırasında serum bFGF düzeylerinin belirlenmesi tedaviye yanıt ile ilişkili bulundu.. Tedavi öncesi VEGF düzeyleri yüksek olan mkrk’lı hastalarda istatistiksel anlamlılık olmamasına rağmen bevacizumab tedavisiyle hastalıksız sağ kalım daha uzundu. MKRK’da Bevacizumab tedavisinin seçiminde ve planlamasında tedavi öncesi yüksek VEGF düzeyinin önemi, kapsamlı, prospektif çalışmalarla da onaylanmalıdır.