International Journal of Hematology and Oncology 2014, Vol 24, Num 4 Page(s): 260-269
Radyoterapi Alan Meme Kanserli Hastalara Verilen Öfke Eğitiminin ve Telefon İzleminin Hastaların Benlik Saygısı, Öfke, Depresyon Düzeylerine Etkisi

Birgul OZKAN1, Selahattin MENTES2, Ahmet OZTURK3, Serdar SOYUER4

1Yıldırım Beyazıt Universty, Faculty of Health Science, Ankara, TURKEY
2Pirivate Island Oncology Hospital , Department of Radiation Oncology, Ordu, TURKEY
3Erciyes University, Faculty of Medicine, Department of Biostatistics, Kayseri, TURKEY
4Erciyes University, Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Kayseri, TURKEY

Keywords: Meme kanseri, Öfke eğitimi, Telefon izlemi, Benlik saygısı, Depresyon
Meme kanserinin tedavisinde cerrahi, medikal ve radyasyon onkolojisi birincil önemde olmasına rağmen radyoloji, patoloji, plastik cerrahi, psikiyatri ve psikonkoloji hemşireliği gibi destek hizmetleri de önemli rol oynamaktadır. Bu çalışma radyoterapi alan meme kanserli hastalara yapılan öfke eğitiminin ve telefonla yapılan izleminin hastaların benlik saygılarına, öfke ve depresyon düzeylerine etkisini ölçmek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırma rastgele kontrollü deneysel çalışma olarak şubat 2012 ile şubat 2013 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırma, Erciyes Üniversitesi Mustafa Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi’ne bağlı Radyasyon Onkoloji merkezinde izlenen ve klinikte ayaktan radyoterapi alan meme kanserli hastalar ile yapılmıştır. Deney grubuna 22 ve kontrol grubuna ise 20 hasta alınmıştır. Araştırmada her iki gruptaki hastalara da, tanıtıcı özellikleri içeren anket formu, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Speilberger Öfke Süreklilik ve Öfke İfade Tarzları Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği uygulanmıştır. Öfke, Benlik saygısı, Beck depresyon genel puan ortalamalarına göre deney ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmuştur (p< 0.001). Ölçümler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p< 0.001). Radyoterapi alan meme kanserli hastalara öfke yönetimine ilişkin verilen eğitimin devamında evde izlemlerinin (telefon, ev ziyareti vb) sağlanması, klinikte radyoterapi alan hastaların eğitim programlarının düzenlemesi önerilmektedir.