International Journal of Hematology and Oncology 2014, Vol 24, Num 4 Page(s): 239-246
1988 FIGO Evrelemeseni Göre Evre II Endometrium Kanseri Olan Hastaların Analizi

Isin UREYEN1, Taner TURAN1, Gunsu KIMYON1, Alper KARALOK1, Tolga TASCI1, Nurettin BORAN1, Gokhan TULUNAY1, M. Faruk KOSE2

1Etlik Zubeyde Hanim Women’s Health Training and Research Hospital, Depertment of Gynecologic Oncology, Ankara, TURKEY
2Bahcesehir University School of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Istanbul, TURKEY

Keywords: Endometriyum kanseri, Servikal invazyon, Sağkalım, Lenfadenektomi
Evre II endometriyum kanserinin yönetimi hala tartışmalıdır. Kliniğimizde opere olan evre II endometriyum kanseri olan hastaları tedavi çeşitleri, cerrahi-patolojik faktörler, rekürrens şekli ve sıklığı açısından değerlendirdik. Çalışmaya Ocak 1993 ve Ekim 2012 tarihleri arasında evreleme cerrahisi geçiren evre II endometriyum kanseri olan 53 hasta dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 57 idi. Servikal invazyon 47 hastanın (%88.7) preoperatif incelemesinde saptanamadı. Otuz-sekiz hastaya basit histerektomi (BH) ve 15 hastaya radikal histerektomi (RH) yapıldı. Tüm hastalara pelvik ve paraaortik lenfadenektomi yapıldı. Kırk-iki hasta adjuvan radyoterapi aldı. Hastaların ortalama takip süresi 39 aydı (aralık, 1-139). Rekürrens 4 hastada gelişti. RH ve BH grupları arasında rekürrens açısından farklılık yoktu (p= 0.53). İleri yaş, derin myometrial invazyon ve az sayıda lenf nodu çıkartılması rekürrens ile ilişkiliydi. Evre II endometriyum kanserinde radikal cerrahilere ve farklı adjuvan radyoterapi protokollerine rağmen rekürrenslerin ve mortalitenin esas sorumlusu uzak metastazlardır. Bundan dolayı, uzak metastazları engelleyebilmek için sistemik adjuvan tedavi bu hastalığın birinci basamak tedavisinde düşünülebilir.