International Journal of Hematology and Oncology 2014, Vol 24, Num 3 Page(s): 202-207
Retinoblastom Tedavisinde Yeni Umutlar

Semra A. TURHAN1, Osman CEKIC1

Marmara University School of Medicine, Department of Ophtalmology, Istanbul, TURKEY

Keywords: Genetik, Retinoblastoma, RB1 mutasyonu, Hedeflenmiş tedaviler
Son on yılda retinoblastomda sağ kalım oranları dramatik olarak artmıştır. Enükleasyon, intravenöz kemoredüksiyon, dışsal ışın radyoterapi, fokal tedaviler (brakiterapi ve transpupiller termoterapi gibi), subkonjonktival kemoterapi, selektif oftalmik arter kemoterapi retinoblastomda kullanılan önemli tedavi modaliteleridir. Yeni tedavi seçenekleri göz küresinin kurtarılması ve sağkalım oranlarında iyileşme sağlamasına rağmen, özgül olmayan kemoterapi ajanlarının yaygın yan etkileri nedeniyle gelecekte yeni tedavi modalitelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Retinablastom 1RB1 mutasyonlarının gen analizi ve retinoblastom oluşumunu sağlayan yolaklardaki son gelişmeler; daha az toksisitesi olan hedeflenmiş terapilerin gelişiminde önemli bilgiler sağlayacaktır.