International Journal of Hematology and Oncology 2014, Vol 24, Num 3 Page(s): 179-184
Kronik Lenfositik Lösemili Hastalarda Bilinen Prognostik Belirteçlerin CD38 ZAP70 ve hTERT Ekspresyonları ile Beş Yıllık Takip Döneminde Karşılaştırılması

Filiz VURAL1, Emin KARACA2, Nur SOYER1, Cumhur GUNDUZ3, Fahri SAHIN1, Buket KOSOVA3, Guray SAYDAM1, Seckin CAGIRGAN1, Murat TOMBULOGLU1, Ferda OZKINAY2, Ozgur COGULU2

1Ege University, Faculty of Medicine, Department of Hematology, Izmir, TURKEY
2Ege University, Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics, Izmir, TURKEY
3Ege University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, Izmir, TURKEY

Keywords: hTERT, CD38, ZAP70, Kronik Lenfositik Lösemi
Kronik Lenfositik Lösemi (KLL), eriskinlerde en sık görülen lösemidir. KLL hastalarında, son zamanlarda CD38 ZAP70 ve hTERT etkinliğinin değerlendirilmesi ve prognozun yanında evreleme ve lenfosit ikileme zamanı ile iliskisinin belirlenebilmesi için çalısmalar yapılmaktadır. KLL hastalarında prognozun değerlendirilmesi için yapılan çalısmalarda tutarsız sonuçların olduğu görülmektedir. Bu çalısmada KLL hastalarında CD38 ZAP70 ve hTERT değerleri birbirleriyle ve bilinen prognostik faktörler arasında karsılastırma yapılarak değerlendirildi. Çalısmaya dâhil edilen 30 KLL hastası ilk tanıdan sonra 5 yıl boyunca takip edildi. KLL hastaları ve kontrol olguları ortalama hTERT değeri sırasıyla 1.00±1.31 ve 3.89±3.58 idi (p< 0.05). Ortalama CD38 ve ZAP70 değerleri sırasıyla 6.20±7.60 ve 5.51±5.67 olarak saptandı. CD38 ZAP70 ve HTERT aktiviteleri arasında anlamlı bir iliski saptanmadı. Bu parametrelerle, Rai evrelemesi, periferik lenfosit değerleri, yas, cinsiyet, beta-2 mikroglobulin (B2M) ve tedaviye cevap gibi bilinen prognostik faktörler arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. KLL hastalarında 5 yıllık ortalama sağ kalım süresi %96.7 olarak saptandı. Daha büyük, takip süreleri daha uzun hasta grupları ile ileri çalısmaların yapılmasının uygun olacağı düsünülmüstür.