International Journal of Hematology and Oncology 2014, Vol 24, Num 3 Page(s): 185-189
Myelom Hastalarında Tanı Anında Demir Yüklenme Sıklığı ve Bunun Klinik Önemi

Eylem ELIACIK1, Berfu KORUCU2, Seda BALABAN2, Ayse ISIK3, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU1, Hakan GOKER3, Salih AKSU1, Nilgun SAYINALP1, Yahya BUYUKASIK1

1Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, TURKEY
2Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Ankara, TURKEY

Keywords: Multiple myelom, Demir yüklenmesi
Plazma proliferatif bir hastalık olan multiple myelomun demir yüklenmesine neden olması beklenmediği gibi bu durumla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu retrospektif çalışmada, multiple myelom hastalarını demir yüklenme sıklığını öğrenmek için tanı anındaki serum demir testleri ile incelendi. Demir yüklenme paterni, normal- yüksek serum demir ve ferritin düzeyi varlığında, transferin saturasyonunun >%45 olması olarak kabul edildi. Yeni tanı almış 90 MM hastasından (54 erkek, 36 kadın ve ortalama yaş 61, yaş aralığı 31-86 yıl) 17’sinde (17/90,%19 )demir yüklenme paterni saptandı. Lambda hafif zincir tip paraproteinemi ile demir yüklenmesi arasında yakın ilişki vardı (13/17 demir yüklenme paterni ve 26/73 lambda proteinemi, p= 0.003) .Serbest lambda hafif zincir tip MM hastalarının yarısında (7/14) demir yüklenme paterni vardı. Artmış transferin saturasyonu azalmiş total demir bağlama kapasitesinden kaynaklanmıyordu. Total demir bağlama kapasitesi değeri, demir yüklenmesi olan ve olmayan gruplarda benzerdi. Artmış TS’ unun asıl nedeni serum demir değerinin artmasıydı 144 (±71) vs 57 (±24) pg/ml (p< 0.001). Demir yüklenmesi olan 17 hastanın 4’ ünde ekstramedüller tutulum vardı ve bu oran diğer hastalardan anlamlı olarak daha fazlaydı. Yüksek ISS(stage 2 ya da 3) skoruna sahip hastalar demir yüklenmesi olan grupta daha sık olmakla birlikte (15/15 vs 51/68, p= 0.03) , bu grup ile diğerleri arasında tedavi yanıtı ve yaşam süreleri açısından herhangi bir fark gözlemlenmedi . Özetle; demir yüklenmesi yeni tanı MM hastalarında sıkça görülür ve bazı klinik sonuçları vardır.