International Journal of Hematology and Oncology 2014, Vol 24, Num 3 Page(s): 171-178
Lokal İleri Nazofarenks Kanserlerinde Neoadjuvan Dosetaksel/Cisplatin Kemoterapisi ve Konkomitan Kemoradyoterapi Uygulanan 49 Olgunun Retrospektif İncelenmesi

Kemal EKICI1, Atınc AKSU2, Oztun TEMELLI1, Alpaslan MAYADAGLI2, Beyhan CEYLANER2, Naciye OZSEKER2, Zarni HTWAY3

1Inonu University Faculty of Medicine, Turgut Ozal Medical Center , Department of Radiation Oncology, Malatya, TURKEY
2Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Radiation Oncology, Istanbul, TURKEY
3Fatih University, Sema Application and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Istanbul, TURKEY

Keywords: Nazofarenks kanseri, Neoadjuvan, Dosetaksel, Cisplatin, Kemoradyoterapi
Nazofarenks kanseri genel olarak Çin, Güneydoğu Asya ve dünyanın bazı bölgelerinde yüksek insidans gösterir. Radyosensitif ve kemosensitif olan nazofarenks kanserinin, orta yaşlarda sıklığı artmakta olup baş boyun tümörleri arasında özel bir yere sahiptir. Bu çalışmanın amacı neoadjuvan Dosetaksel/Cisplatin ve konkomitan kemoradyoterapi uygulanan 49 lokal ileri nazofarenks kanseri hastanın sonuçlarını incelemektir. Çalışmamızda kliniğimize 2004-2011 yılları arasında başvuran ve tedavilerinde 2-3 kür indüksiyon Dosetaksel-Cisplatin kemoterapisi sonrası konkomitan kemoradyoterapi uygulanan 49 lokal ileri nazofarenks kanserli hasta incelendi. Neoadjuvan kemoterapi şeması olarak Dosetaksel: 75 mg/m2 + Cisplatin: 75 mg/m2, 3 haftada bir olarak uygulandı. Hastalarımızda ortanca yaş 50, ortanca takip süresi 40.4 aydır. Hastalarımızda konkomitan kemoradyoterapi sonrası 47 (%95.9) hastada tam yanıt, 2 (%4.1) hastada kısmi yanıt elde edilmiştir. Ortalama sağkalım 78.3 ay, 3 yıllık ve 5 yıllık sağkalım sırasıyla %93 ve %89 olarak saptanmıştır. Yine 49 hastanın 8’inde (%16.3) nüks gelişmiştir. Ortalama hastalıksız sağkalım 67.4 ay, 5 yıllık hastalıksız sağkalım %84 olarak tespit edilmiştir. Nazofarenks kanserinde neoadjuvan kemoterapi hastalıksız sağkalım oranlarını arttırmış ancak genel sağkalıma katkısı gösterilememiştir. Çalışmamızda hastalarımızın hastalıksız sağkalımı ve 5 yıllık genel sağkalımı oldukça iyidir. Bunun için bu tedavi rejimi tolere edilebilir toksisite nedeniyle umut verici bir seçenek haline gelmiştir.