International Journal of Hematology and Oncology 2014, Vol 24, Num 3 Page(s): 149-156
İyonizan Radyasyon İnsan Gingival Fibroblastlarında Sitokinleri, MMP-1, TIMP-1’i İndükler ve Tip I mRNA Ekspresyonunu Süprese Eder

Guler YAVAS1, Cagdas YAVAS2, S. Buket BOZKURT3, Ozlem ATA4, Sema HAKKI5

1Selcuk University, Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Konya, TURKEY
2Konya Training and Research Hospital, Department of Radiation Oncology, Konya, TURKEY
3Selcuk University, Faculty of Dentistry, Research Centre, Konya, TURKEY
4Selcuk University, Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Konya, TURKEY
5Selcuk University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, Konya, TURKEY

Keywords: Gingival fibroblast, İyonizan radyasyon, Oral mukozit, Proinflamatuar sitokinler
İyonizan radyasyonun gingival fibroblastların proliferasyonlarına, gingival fibroblastlardan proinflamatuar sitokinlerin ekspresyonu ve matriks metaloproteniaz -1 (MMP-1), matriks metaloproteinaz doku inhibitörü-1 (TIMP-1) ve tip I kollajen (tip I Col) mRNA transkriptlerine olan etkilerini değerlendirmeyi amaçladık. Gingival fibroblastlar farklı radyasyon dozları ile tedavi edildi: 0.5 Gy, 1 Gy, 2 Gy, 4 Gy, 6 Gy ve 8 Gy. İnsan gingival fibroblastlarındaki interlökin (IL)- 1ß, IL-6, IL-8 ekspresyonu ve MMP-1, TIMP-1 ve tip I Col mRNA transkriptleri polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) analizi ile tanımlandı. Gingival fibroblastların morfolojisi inverted mikroskop ile değerlendirildi. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında iyonizan radyasyon hücre proliferasyonunu azalttı (p< 0.05). IL–1ß, IL-6 ve IL-8’in ekspresyonu en yüksek doz radyasyon ile stimüle oldu (p< 0.001). Proinflamatuar sitokinlere paralel olarak, MMP-1 ve TIMP-1’in mRNA ekspresyonları yüksek doz radyason ile arttı (p< 0.001). Radyasyonun tüm dozlarda 24. saatte tip I Col mRNA ekspresyonunu süprese ettiği gözlendi (p< 0.001). Oral mukozadaki bazal epitel hücrelere ek olarak gingival fibroblastlar da oral mukozitin patogenezinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmanın sonuçları gingival fibroblastların radyasyona bağlı gelişen oral mukozitteki rolünü açıklamaya yardımcı olabilir.