International Journal of Hematology and Oncology 2014, Vol 24, Num 2 Page(s): 123-129
Kraniofarinjiyom Tedavisinde Lineer Akseleratör Tabanlı Stereotaktik Radyocerrahinin Değerlendirilmesi

Selcuk DEMIRAL1, Murat BEYZADEOGLU1, Omer SAGER1, Ferrat DINCOGLAN1, Hakan GAMSIZ1, Bora UYSAL1, Kaan OYSUL1, Esin GUNDEM1, Bahar DIRICAN1, Sait SIRIN2

1Gulhane Military Medical Academy, Department of Radiation Oncology, Ankara, TURKEY
2Gulhane Military Medical Academy, Department of Neurosurgery, Ankara, TURKEY

Keywords: Kraniofarinjiyoma, Stereotaktik Radyocerrahi, Lineer Akseleratör
Kraniofarinjiyomlar histolojik olarak benign olsalar da rekürrens için güçlü bir eğilimle klinik olarak malign davranış sergileyebilirler. Güncel terapötik yaklaşımlar özellikle tam cerrahi rezeksiyonun uygun olmadığı durumlarda multimodal tedavinin bir parçası olarak stereotaktik radyocerrahi ya da fraksiyone stereotaktik radyoterapi şeklinde stereotaktik ışın tedavisini içermektedir. Bu çalışmada kraniofarinjiyomların multidisipliner manajmanında lineer akseleratör tabanlı stereotaktik radyocerrahinin kullanımı değerlendirilmektedir. Temmuz 1998 ile Temmuz 2013 arasında rezidüel ya da rekürren kraniofarinjiyomlu 20 hasta (11 erkek, 9 kadın) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Radyasyon Onkolojisi Departmanında lineer akseleratör tabanlı stereotaktik radyocerrahi kullanılarak tedavi edilmiştir. Medyan yaş 37 (9-69) idi. Medyan tümör volümü 1.1 (0.9-6.9) cc idi. Hedef volümü saran %80-%95 izodoz çizgisine preskribe edilen medyan doz 13 Gy (ranj: 10-16 Gy) idi. Medyan takip süresi 47 (7-93) ay idi. Lokal kontrol oranı 1. yılda %88, 3. yılda %79, 5. yılda %66 idi. 3 ve 5 yıllık progresyonsuz sağkalım oranları sırasıyla %95 ve %91 iken 3 ve 5 yıllık toplam sağkalım oranları sırasıyla %94 ve %88 idi. Çalışmamız rekürren veya rezidüel kraniofarinjiyomlu hastalar için lineer akseleratör tabanlı stereotaktik radyocerrahinin güvenli ve etkin bir manajman stratejisi olarak kullanımını desteklemektedir.