International Journal of Hematology and Oncology 2014, Vol 24, Num 2 Page(s): 075-081
Febril Nötropenik Pediatrik Onkoloji Hastalarında Donör Granülosit Transfüzyonları

Gulay SEZGIN1, Can ACIPAYAM1, Ferda T. TURHAN2, Ayse OZKAN1, Serhan KUPELI1, Ibrahim BAYRAM1, Birol GUVENC3, Atila TANYELI1

1Çukurova University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Oncology and Bone Marrow Transplan Unit, Adana, TURKEY
2Çukurova University Faculty of Medicine, Department of Hemapheresis Unit, Adana, TURKEY
3Çukurova University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Adana, TURKEY

Keywords: Donör granülosit transfüzyonu, Febril nötropeni, Çocukluk çağı
Bu çalışmada febril nötropeni gelişen kanserli çocuk hastaların granülosit transfüzyonu sonrası klinik durumlarının izlenmesi amaçlandı. Eylül 2009 ile Eylül 2011 yılları arasında üniversite hastanesinde, nötropenik ateş nedeniyle granülosit tranfüzyonu verilen hastaların retrospektif olarak dosyaları incelenmiştir. Otuz yedi hasta toplam ellibir granülosit transfüzyonu almıştır. Febril atakların 35’inde lösemi, 16 atakta ise solid tümör tanısı mevcut idi. Üç hastaya HLA uygun kardeşten allojeneik kök hücre nakli yapılmış idi. Ortalama ateş ve nötropeni süresi 18.5±17.5 gün saptandı. Hastaların %21’inde (n= 11) sebebi bilinmeyen ateş, %44’ünde (n= 23) mikrobiyolojik olarak kanıtlanmış enfeksiyon, %35’inde (n= 18) klinik enfeksiyon vardı. Granülosit ürün verimi 3.1±1.2x1010/ünite, ortalama ürün beyaz küre sayısı 158.6±66.4x103/ mm3 ve ortalama ürün granülosit sayısı 134.5±62x 103/mm3 bulundu. Lökaferezde vericinin ortanca beyaz küre sayısı 32.91x109/L olarak saptandı. Granülosit transfüzyonları bir hastada transfüzyon sırasında gelişen ateş dışında iyi tolere edilmişti. Otuz dokuz atakta (%76.5) hastalar iyileşerek taburcu edilmiş; 12 (%23.5) atak sonrasında hasta kaybedilmiştir. Kaybedilen hastaların yedisinde refrakter hastalık, iki tanesi yeni tanı ve üçünde de relaps hastalık saptanmıştı. Bu makalede 51 granülosit transfüzyonu alan septik nötropenik 37 pediatrik onkoloji hastasının kliniği incelenmiştir. Granülosit transfüzyonlarının iyi tolere edildiği ve kısa dönemde sağkalımı iyi yönde etkilediği görülmüştür.