International Journal of Hematology and Oncology 2014, Vol 24, Num 2 Page(s): 118-122
Apokrin Farklılaşma Gösteren Karsinomlar: Türk Hastalarda Özel Olmayan Tip İnvaziv Meme Karsinomu ile Klinikopatolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Halil KIYICI1, Gulnur GULER2, Kadri ALTUNDAG3

1Mevlana University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Konya, TURKEY
2Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Ankara, TURKEY
3Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Ankara, TURKEY

Keywords: Apokrin karsinom, Klinikopatolojik özellikler, Östrojen, progesteron, HER2
İnvaziv meme karsinomu bulunan toplam 2488 Türk hastanın taranması sonucunda, bunların %0.7’sinde apokrin farklılaşma gösteren karsinom olduğu saptanmıştır. Bu çalışmanın amacı, nadir görülen bu meme karsinomu tipinin klinikopatolojik özelliklerini, Türk popülasyonunda değerlendirmektir. Bildiğimiz kadarıyla, çalışmamız şimdiye kadar apokrin karsinomlu Türk hastalardan oluşan en geniş gruba sahiptir. Hasta yaşı, tümör çapı, lenf nodu metastazı, lenfatik – vasküler invazyon, immünohistokimyasal östrojen reseptörü, progesteron reseptörü, HER2 tablosu gibi parametrelere bakılıp özel olmayan tip invaziv meme karsinomu ile karşılaştırılmıştır. 20 apokrin karsinomun karşısındaki kontrol grubu, eş farklılaşma dereceli 40 invaziv duktal karsinomdan oluşturulmuştur. Toplam yaşam süresi ve nükssüz yaşam süresi gibi prognostik göstergeler de çalışılmış; ancak ortalama 30 aylık hasta takip süresi nedeniyle sınırlı kalmıştır. Apokrin karsinomun bilinen östrojen ve progesteron negatiflikleri, bu çalışmayla da bir kez daha teyit edilmiştir. İlgili literatür ile uyumlu bulunmuş olan sonuçlar, apokrin karsinom ile memenin diğer invaziv karsinomları arasında klinikopatolojik özellikler açısından zayıf bir anlamlı farklılık olduğunu göstermektedir.