International Journal of Hematology and Oncology 2014, Vol 24, Num 2 Page(s): 139-144
Meme Kanserinde Supraklavikuler Işınlama Sonrası Tiroid Fonksiyon Bozukluğu

Serap AKYUREK1, Ibrahim BABALIOGLU2, Kenan KOSE3, Saban CAKIR GOKCE4

1Ankara University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Ankara, TURKEY
2Ankara University Faculty of Medicine Department of Radiation Oncology, Ankara, TURKEY
3Ankara University Faculty of Medicine, Department of Biostatistic, Ankara, TURKEY
4Ankara University, Faculty of Medicine Department of Radiation Oncology, Ankara, TURKEY

Keywords: Tiroid disfonksiyonu, Meme Kanseri, Radyoterapi
Supraklavikuler radyoterapi (RT) alan meme kanserli hastalarada tiroid fonksiyon bozuklukları genellikle göz ardı edilir. Bu çalışmada supraklavikuler RT alan 28 meme kanserli hasta, radyasyon doz-volüm faktörleri ve tiroid fonksiyon testlerine fokuslanarak değerlendirildi. Tiroid stümülan hormon, serbest triiyodotironin, serbest tiroksin, RT’den önce ve 3, 6, 9,12,18 ve 24 sonra analiz edildi. Tüm hastaların doz-volüm histogramlarına (DVH) dayanarak total tiroid volümü, mean tiroid dozu ve 10-50 Gy radyasyon alan tiroid volüm yüzdesi (V10-50) istatiksel analiz için elde edildi. Ortalama takip süresi 25 aydı (12.3-36 ay). Yirmisekiz hastanın 6 (%21)’sında hipotiroidizm (HT) saptandı. Median HT gelişme zamanı 9 (3-18 ay) aydı. Mean tiroid dozu 31 Gy (19-48 Gy) ve mean tiroid volümü 32 cc (12-64 cc) idi. V20 (OR= 10, 95% CI= 1.15-86.88, p= 0.05), V30 (OR=10, 95% CI= 1.15-86.88, p= 0.05) ve V40 (OR= 21, 95% CI= 1.61-273.34, p= 0.02) ile mean tiroid dozunun ≥36 Gy (OR= 10, 95% CI=1.15-86.88) (p=0.05) olması HT gelişiminde anlamlı bulundu. Ek olarak, bazal mean TSH (1.85±1.47 mIU/L) düzeyi ile karşılaştırıldığında 6. ayda (3.80±7.42 mIU/L), (p= 0.003) anlamlı fark gözlendi. Meme kanserli hastalarda supraklaviküler RT, HT riskini artırıyor görünmektedir. Sonuçlarımızın daha fazla hasta sayılı çalışmalar ile desteklenmesi gerektiğine inanmaktayız.