International Journal of Hematology and Oncology 2014, Vol 24, Num 1 Page(s): 011-016
Akciğer Kanserinde Serum Alfa-1-Antitripsin ve Alfa-2-Makroglobulin Düzeyleri ile Tümor Histolojisi veya Yaygınlığı İlişkili mi?

Mithat GASSALOGLU1, Isıl KARASU1, Ayşe OZSOZ1, Aydan CAKAN1, Gunes SENOL2, Ahmet E. ERBAYCU1

1Dr. Suat Seren Chest Diseases and Thoracic Surgery Training Hospital, Department of Chest Diseases, Izmir, TURKEY
2Dr. Suat Seren Chest Diseases and Thoracic Surgery Training Hospital, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Izmir, TURKEY

Keywords: Akciğer kanseri, Alfa-1-antitripsin, Alfa-2-makroglobulin, Histoloji, Evre, Metastaz
Bazı kanser tiplerinde artmış serum proteaz inhibitor düzeyleri saptanmış ve serum proteaz inhibitör düzeylerinin tümörün yaygınlığında, prognozun değerlendirilmesinde kullanılabileceğine dair ipuçları elde edilmiştir. Akciğer kanserli hastalarda serum alfa-1-antitripsin (AAT) ve alfa-2-makroglobulin (AMG) düzeyleri ile kanserin histolojik tipi, klinik evresi ve yaygınlığı arasında ilişki olup olmadığını ortaya koymayı amaçladık. Histopatolojik olarak primer akciğer kanseri tanısı konulan, herhangi bir tedavi uygulanmamış hastalar çalışmaya alındı. Teşhis anında serum AAT ve AMG düzeyleri incelendi. Çalışmaya 42 erkek ve 5 kadın, toplam 47 hasta alındı. Yaş ortalaması 58,9 yıl idi. Tümör hücre tipi 36 hastada küçük hücreli dışı akciğer karsinomu (KHDAK) ve 11 hastada küçük hücreli akciğer karsinomu idi. Serum AAT düzeyi ve yaş arasında negatif korelasyon var idi (p= 0.21 r=-0,339). Serum AMG düzeyi ve yaş arasında korelasyon saptanmadı (p= 0.138 r=0.222). Akciğer kanserinin histolojik tipleri ile serum AAT ve AMG arasında anlamlı ilişki saptanmadı (sırasıyla p= 0.807, p= 0,411). Küçük hücreli akciğer karsinomunda sınırlı ve yaygın hastalıkta serum AAT ve AMG düzeyleri farklı değil idi (p= 0.201 ve p= 0.465). KHDAK’de evrelere göre AAT ve AMG düzeyleri farklı bulunmadı (p= 0.646 ve p= 0,650). KHDAK’de uzak metastaz veya lokal yaygınlığa göre AAT ve AMG düzeyleri farklılık göstermedi (p= 0.371 ve p= 0.676). Akciğer kanserli hastalarda serum alfa-1-antitripsin ve alfa-2-makroglobulin düzeyleri histolojik tiplere, hastalığın evresine, tümörün lokal, uzak ve lenfatik yaygınlığına göre farklılık göstermemektedir.