International Journal of Hematology and Oncology 2005, Vol 15, Num 1 Page(s): 037-039
AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİLİ BİR HASTADA ATİPİK KLİNİK PREZENTASYON GÖSTEREN İZOLE MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ RELAPS OLGUSU

Ali BAY1, Ahmet F. ÖNER1, Ömer ETLİK2, Murat DOĞAN1, Mustafa İZMİRLİ3

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Kliniği, VAN
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Kliniği, VAN
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon onkolojisi Kliniği, VAN

Keywords: Akut myeloblastik lösemi, Santral sinir sistemi relapsı
Kemoterapi ve destekleyici tedavi alanında meydana gelen gelişmeler sonucunda akut myeloblastik lösemide (AML) yaşam süresinin uzamasıyla beraber ekstramedüller rölapslarda da artış gözlenmiştir. Bununla beraber kemik iliği tutulumu olmadan izole santral sinir sistemi (SSS) rölapsı nadir görülen bir durumdur.


Biz AML idame kemoterapi protokolünün 30. haftasında sadece dispne ile prezente olan ve izole SSS rölapsı tanısı konan 7 yaşında bir hasta sunduk. Olgumuz acil servisimize solunum sıkıntısı yakınması ile başvurdu. Fizik muayane, laboratuar ve radyolojik tetkiklerinde solunum yolu enfeksiyonu veya başka bir patoloji saptanamadı. Klinik takipte solunum sıkıntısı düzelmeyen hastaya santral sinir sistemi patolojisini ekarte etmek için lumber ponksiyon yapıldı (LP).Beyin omurilik sıvısı (BOS) incelemesinde çok sayıda blastik hücre görülmesi ile izole SSS rölapsı tanısı kondu. Beyin MRI incelemesinde bulbus ve ponsda tutulum saptandı. Reindüksiyon kemoterapisi ve İT tedavi başlanan olgumuzun solunum sıkıntısı kısa sürede düzeldi.