International Journal of Hematology and Oncology 2014, Vol 24, Num 1 Page(s): 054-059
Ortalama Trombosit Hacmi Bronşektazili Çocuklarda Alevlenmeleri Öngörebilir mi?

Pınar UYSAL1, Tuba TUNCEL1, Duygu O. ERGE1, Arzu B. HOCAOGLU1, Ozkan KARAMAN1, Nevin UZUNER1

Dokuz Eylul University Hospital, Department of Pediatrics, Division of Allergy, Izmir, TURKEY

Keywords: Ortalama trombosit hacmi, Bronşektazi, Çocukluk çağı
Bronşektazi kronik enflamasyon ve tekrarlayan akciğer enfeksiyonlarının sonucunda gelişen parankimal akciğer hastalığıdır. Trombositlerin enflamasyonda ve ilerleyici akciğer hasarında rolünün olduğu bilinmektedir. Ortalama trombosit hacmi (OTH) trombosit aktivasyonunu gösteren bir değerdir ve enflamasyonda bir belirteç olarak kullanılabilir. Temmuz 2010 ile Temmuz 2012 arasında bronşektazi tanısı ile izlenen 81 çocuk çalışmaya alınmıştır. Hastaların demografik verileri kaydedilmiş ve tam kan sayımı (TKS) ve OTH değerleri hastanenin hasta kayıt sisteminden elde edilmiştir. Tam kan sayımı ve OTH değerleri yaş ve cinsiyeti eş olan sağlıklı çocukların değerleri ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca, bronşektazisi olan çocukların alevlenmenin olmadığı kronik hastalık döneminde ve alevlenme dönemindeki TKS ve OTH değerleri kendi aralarında karşılaştırılmıştır. Çalışmaya 81 bronşektazili çocuk ile 79 sağlıklı çocuk alınmıştır. Alevlenmenin olmadığı dönemde bakılan OTH değerleri ile kontrol grubu arasında fark saptanmamıştır (p>0,05). Ortalama trombosit hacmi akut alevlenme döneminde alevlenme olmayan döneme ve kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük bulunmuştur (p= 0,02 ve p= 0,01, sırasıyla). OTH ve trombosit sayıları ile birlikte lökosit sayısı ve hemoglobin seviyesi alevlenme döneminde birbirleri ile ters orantılı bulunmuştur(r= -439, p= 0.00). Bronşektazili çocuklarda alevlenme döneminde ölçülen Ortalama Trombosit Hacmi belirgin olarak düşüktür. Bu çalışmanın sonucunda, OTH’nin bronşektazili çocuklarda akut alevlenmelerin öngörülmesinde bir belirteç olarak kullanılmasını önermekteyiz.