International Journal of Hematology and Oncology 2014, Vol 24, Num 1 Page(s): 036-044
Ratlarda Radyasyonun İndüklediği Akut Oral Mukozite Karşı Arı Sütünün Etkisi

Yasemin B. CIHAN1, Kemal DENIZ2

1Kayseri Education and Research Hospital, Department of Radiation Oncology, Kayseri, TURKEY
2Erciyes University Medical School, Department of Pathology, Kayseri, TURKEY

Keywords: Radyoterapi, Oral mukozit, Arı sütü, Sıçan, Antioksidan
Bu araştırmanın amacı, ratlarda baş-boyun bölgesine uygulanan radyoterapiye bağlı oluşan oral mukozite karşı arı sütünün etkisini belirlemektir. Bu çalışmaya 48 adet erişkin, 8-12 haftalık yaşta ve 213±27 gram ağırlığında Sprague-Dawley erkek rat alındı. Hayvanlar 6 gruba ayrıldı; Grup K (kontrol), Grup RT (sadece ışınlama yapılan), Grup RT+AS50 (ışınlama ile birlikte 50 mg/kg arı sütü verilen); Grup RT+AS100 (ışınlama ile birlikte 100 mg/kg arı sütü), Grup AS50 (sadece 50 mg/kg arı sütü) ve Grup AS100 (sadece 100 mg/kg arı sütü) verilen grup olarak belirlendi. Deney boyunca hayvanların mukozit skorları, ağırlık ölçümleri ve yiyecek tüketimleri ölçüldü. Biyokimyasal ve histopatolojik yöntemlerle mukozit, hemogram, antioksidan aktiviteleri ölçüldü ve biyokimyasal paremetrelerin analizi yapıldı. Ayrıca dil dokusunda da histopatolojik inceleme yapıldı. Işınlamadan sonra oral mukozitte artış, trombosit ve nötrofil sayısında azalma ve oral alımın azalmasına bağlı olarak kilo kaybında önemli düşme gözlendi. Ayrıca serumda malondialdehit (MDA) seviyesinde önemli bir artış, süperoksit dismutaz (SOD) ve katalaz (CAT) aktivisinde düşme görüldü (p< 0.001). Işınlama ile birlikte 50 mg/kg arı sütü verilen grup, RT grubu ile kıyaslandığında kantitatif, biyokimyasal ve histopatolojik paremetrelerde normalizasyon sağladığı görüldü. Işınlama ile birlikte 100 mg/kg arı sütü verilen grupta radioprotektif etkinin doza bağımlı olarak artmadığı görüldü. Arı sütünün uygun dozlarda verildiğinde oral mukoziti azaltmada etkili olduğu görüldü.