International Journal of Hematology and Oncology 2014, Vol 24, Num 1 Page(s): 045-053
Kanser Hastalarında Tamamlayıcı/Alternatif Tedavi: Bir Anket Çalışması

Gamze G. DOGU1, Aysegul KARGI2, Ozgur TANRIVERDI3, Arzu YAREN1, Gokcen DEMIRAY1, Burcu Y. TASKOYLU1, Ahmet ERGIN4

1Pamukkale University Faculty of the Medicine, Department of Medical Oncology, Denizli, TURKEY
2Denizli State Hospital, Division of Medical Oncology, Denizli, TURKEY
3Mugla University Faculty of the Medicine, Department of Medical Oncology, Mugla, TURKEY
4Pamukkale University Faculty of the Medicine, Department of Public Health, Denizli, TURKEY

Keywords: Kanser, Tamamlayıcı/alternatif tedavi
Kanser hastalarında tamamlayıcı/alternatif tedaviyi (TAT) bilme ve kullanma sıklığını değerlendirmek için bu çalışma dizayn edildi. Haziran 2011 ile aralık 2011 tarihleri arasında, 3 hastanenin medikal onkoloji departmanında tedavi gören toplam 494 hastaya 23 soruluk bir anket uygulandı. Hastalara yazılı bilgilendirilmiş onam formu imzalatıldıktan sonra, kendilerinin doldurması için anket formları verildi. Katılımcılar arasındaki farklar SPSS.17 paket programıyla değerlendirildi. Toplam 494 hastanın %48’i TAT terimini duymuş, %23.5’I de en az bir TAT modelini kullanmıştı. Bitkiler ve vitaminler en sık kullanılan yaklaşımdı (%82.2). En sık kullanılan bitki ise ısırgan otuydu (%55.5). Medeni durum (p= 0.003), eğitim durumu (p< 0.001), aylık gelir düzeyi (p< 0.001), hastalığı bilme durumu (p< 0.001), ailede komorbidite varlığı (p< 0.012) ve yaşadığı yer (p= 0.004), TAT hakkında bilgi sahibi olma durumuyla istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Bununla beraber, TAT kullanımıyla medeni durum (p< 0.001), ek hastalık varlığı (p=0.004), eğitim durumu (p= 0.006), ailede komorbidite varlığı (p= 0.008) ve ailede kanser varlığı (p= 0.03) istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Lojistik regresyon analizi yapıldığında ise, eğitim durumu (p=0.015), yüksek aylık gelir düzeyi (p= 0.03), hastalık hakkında bilgi sahibi olma durumu (p= 0.005), ailede komorbidite varlığı (p= 0.005) TAT hakkında bilgi sahibi olma durumuyla ilişkili idi. Sadece, medeni durum (p< 0.001) ve komorbidite varlığı (p= 0.04) TAT kullanımıyla ilişkili olan bağımsız faktörler olarak saptandı. Sağlık çalışanları, rutin olarak hastalarına TAT kullanımını sormalı ve sebepleriyle kullanımdan kaynaklanabilecek sonuçları tartışmalıdır. TAT kullanımının olası risk ve faydalarını saptamaya yönelik randomize çalışmalara ihtiyaç vardır.