International Journal of Hematology and Oncology 2003, Vol 13, Num 2 Page(s): 079-086
HODGKİN HASTALIĞINDA İLK BASAMAK TEDAVİ SONUÇLARI:TEK MERKEZ DENEYİMİ

FEVZİ ALTUNTAŞ1, BÜLENT ESER1, BÜNYAMİN KAPLAN1, ÖZLEM CANÖZ1, KÜRŞAT GÜNDOĞAN1, METİN ÖZKAN1, ÖZLEM ER1, H ŞENOL ÇOŞKUN1, MUSTAFA ÇETİN1, ERAY KARAHACIOĞLU1, ALİ ÜNAL1

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dedeman Hastanesi, Hematoloji-Onkoloji BD, KAYSERİ

Keywords: erişkin hodgkin hastalığı, klinikopatolojik özellikler, kemoterapi, radyoterapi
Hodgkin hastalığı (HH) kombine kemoterapi rejimleri ve/veya radyoterapi ile kür elde edilebilen bir hastalıktır. 1989-2002 yılları arasında kliniğimizde HH tanısıyla takip edilen 161 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların 108'i (%67) erkek, 53'ü kadın (%33) idi. Hastaların yaşı 15-80 arasında olup ortanca yaş 45 idi. Rye sınıflamasına göre histopatolojik olarak alt tiplerin dağılımı %19.9 lenfositten zengin, %23 nodüler sklerozan, %47.8 mikst sellüler ve %9.3 lenfositten yoksun tip idi. Hastaların %14'ü evre I, %25'i evre II, %39'u evre III ve %22'si evre IV idi. İlk basamak tedavi olarak siklofosfamid, vinkristin, prokarbazin ve prednizolon (COPP), adriamisin, bleomisin, vinblastin, dakarbazin (ABVD), COPP/ABVD alterne, COPP/ABV hibrid rejimleri ve radyoterapi, sırasıyla hastaların %48.4'üne, %23'üne, %10'nuna, %6.2'sine ve %12.4'üne uygulanmıştı. Tam remisyon hastaların %83.2'sinde, parsiyel remisyon %7.5'inde ve hastaların %9.3'ünde de yanıtsızlık görüldü. Nüks veya hastalık progresyonu hastaların %30.4'ünde görüldü. Beş yıllık genel sağkalım oranı %82.6, beş yıllık hastalıksız yaşam oranı %61.6 olarak hesap edildi. ABVD rejiminin klinik sonuçları diğer tedavilerden daha iyi idi. ABVD rejimi ile beş yıllık genel sağkalım %100 ve progresyonsuz sağkalım ise %88.3 izlendi. Hodgkin hastalığı kür elde edilebilen bir malignite olup ABVD en iyi ilk basamak tedavi seçeneği gibi görünmektedir.