International Journal of Hematology and Oncology 2013, Vol 23, Num 4 Page(s): 242-249
Türk Toplumunda GSTM1, GSTP1 ve GSTT1 Gen Polimorfizmlerinin Prostat Kanseri Riski Üzerine Etkileri

Ufuk BERBER1, Ismail YILMAZ1, Omer YILMAZ2, Aptullah HAHOLU1, Zafer KUCUKODACI1, Ferhat ATES2, Dilaver DEMIREL1

1GATA Haydarpasa Training Hospital, Department of Pathology, TURKEY
2GATA Haydarpasa Training Hospital, Department of Urology, Ankara, TURKEY

Keywords: Prostat kanseri, GSTM1, GSTP1, GSTT1, Polimorfizm
Türk toplumunda prostat kanseri riski üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacı ile glutatyon S-transferaz M1, T1 ve P1 gen polimorfizmlerini bir vaka kontrol çalışması ile araştırdık. Polimorfizmler 115 kontrol ve 115 prostat kanseri hastasında polimeraz zincir reaksiyonuna dayalı yöntemler ile saptandı. Kontrol ve prostat kanseri gruplarında polimorfizmlerin sıklıkları lojistik regresyon analizi ile karşılaştırıldı. Ayrıca genetik profiller ile Gleason skoru ve hasta yaşları arasında bir ilişki varlığı araştırıldı. GSTT1 null genotipin prostat kanseri riskini hafif derecede artırdığı görülmekle birlikte (odds oranı (OR) = 1.50, %95 güven aralığı (CI), 0.85-2.66), sigara içenlerde prostat kanseri ile ilişkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (OR = 3.20, %95CI, 1.06-9.70). GSTP1 Val/Val genotipi vakalarda daha sıktı (OR = 1.63, 95%CI, 0.61-4.37). Ancak, GSTP1 Ile/Ile ve GSTT1 null genotip kombinasyonunda risk anlamlı derecede daha yüksek olarak bulundu (OR = 2.67, %95CI, 1.00-7.10). Bu sonuçlar, Türk toplumunda GSTT1 null genotipin sigara içen bireylerde prostat kanseri riskini artırdığını göstermiştir. Ayrıca GSTT1 null ve GSTP1 Ile/Ile genotip birlikteliğinin sigara kullanımından bağımsız olarak prostat kanseri riskini arttırdığını göstermiştir.