International Journal of Hematology and Oncology 2013, Vol 23, Num 4 Page(s): 233-241
Bayan Akademisyenlerin Meme Kanseri ve Tarama Testlerine ilişkin Sağlık İnançları ve Etkileyen Faktörler

Nuriye B. DUMAN1, Lale ALGIER2, Gul PINAR3

1Hitit University, The School of Health, Corum, TURKEY
2Koc University, The School of Nursing, Istanbul, TURKEY
3Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Health Sciences, Ankara, TURKEY

Keywords: Meme Kanseri, Tarama testleri, Sağlık İnançları, Etkileyen Faktörler, Akademisyen Kadınlar
Bu çalışma, akademisyen kadınların meme kanseri ve tarama testlerine ilişkin sağlık inançlarını ve bunları etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmış tanımlayıcı nitelikte bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini 200 akademisyen kadın oluşturmuştur. Veriler, araştırmacı tarafından literatür bilgileri kullanılarak hazırlanan kadınlara ilişkin özellikleri tanımlayıcı veri toplama formu ile Champion’un meme kanseri ve taramalarına ilişkin Sağlık İnanç Modeli Ölçeği (SİMÖ) kullanılarak toplanmış ve bilgisayar ortamında yüzdelik oranlar, aritmetik ortalama, standart sapma ve Mann Whitney U testi ile değerlendirilmiştir. Çalışmada, ailesinde kanser öyküsü olan, meme kanserine yönelik bilgisi olan ve çalışma alanı sağlıkla ilgili olan kadınların duyarlılık algısı, önemseme algısı ve kendi kendine meme muayenesi (KKMM) öz etkililiği SİMÖ alt boyutlarından aldıkları puan ortalamalarının diğer kadınlara göre daha yüksek olduğu, KKMM ve mamografi engelleri SİMÖ alt boyutlarından aldıkları puan ortalamalarının ise daha düşük olduğu belirlenmiştir. Bu fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p < 0.05). Sonuç olarak çalışmada akademisyen kadınların meme kanserine karşı duyarlı oldukları, kanseri önemsedikleri ve sağlık motivasyonlarının yüksek olduğu, KKMM ve mamografinin yararına inandıkları ve KKMM’nin etkinliğine inandıkları tespit edilmiştir. Ancak, kadınların KKMM ve mamografi uygulamalarına yönelik engel algıları yüksek bulunmuştur.