International Journal of Hematology and Oncology 2013, Vol 23, Num 3 Page(s): 193-199
Beta Talasemili Hastalarda Sık Görülen Komplikasyonlar

Ayhan YAMAN1, Pamir ISIK1, Nese YARALI1, Selmin KARADEMIR1, Semra CETINKAYA1, Ali BAY1, Serdar OZKASAP1, Abdurrahman KARA1, Bahattin TUNC1

Dr. Sami Ulus Maternity and Children’s Health and Diseases Training and Research Hospital, Department of Hematology, Ankara, TURKEY

Keywords: Talasemi majör, Talasemi intermedia, Komplikasyonlar
Talasemi hastalarının son 40 yıl içerisinde yaşam sürelerinde uzama olmakla birlikte yaş arttıkça görülen komplikasyonlar hastaların yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Çalışmamızda 1 Ocak 2004-31 Mayıs 2009 tarihleri arasında hastanemizde takipli 67 ß-talasemi hastasında görülen komplikasyonlar retrospektif olarak incelenmiştir. Çalışmaya dahil edilen hastaların 56’sı talasemi majör, 11’i talasemi intermedia tanısıyla takip edilmektedir. Olguların %56.7’si erkek, %43.3’ü kız idi. Yaşları 2-20 yıl arasında olup, yaş ortalamaları 10.3±4.8 yıl olarak hesaplandı. Hastaların 4.5 yıl boyunca bakılan ortalama ferritin düzeyleri 2212±1370 ng/mL (41- 6263 ng/mL) olarak bulundu. Hastaların komplikasyonlarında yaşla birlikte artış olduğu saptandı. Komplikasyonlar talasemi majörlü hastalarda talasemi intermedialı hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha sık görüldü. Ortalama ferritin değeri ile komplikasyon gelişme sıklığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı. Hastalarımızda en sık rastlanan komplikasyonlar %38.8 oranı ile endokrin komplikasyonlardı. Olguların %22.4’ünde kardiyak, %19.4’ünde gastroenterolojik, %9’unda allerjik, %1.5’inde enfeksiyöz komplikasyonlar ve %1.5’inde tromboz saptandı. Endokrin komplikasyonlar osteoporoz, büyüme-gelişme geriliği, boy kısalığı, hipotiroidi, puberte gecikmesi, hipogonadizm ve diyabetes mellitus idi. Kardiyak komplikasyonlar olarak sol ventrikül duvar kalınlaşması, diyastolik disfonksiyon, sistolik disfonksiyon, kalp yetmezliği, perikardiyal efüzyon, dilate kardiyomiyopati, sol ventrikül genişlemesi, sol atrium genişlemesi ve fatal aritmi görüldü. Çalışma süresi içerisinde 67 ß-talasemi hastasından biri (%1.5) fatal aritmi ve kardiyomiyopati nedeni ile kaybedildi.