International Journal of Hematology and Oncology 2003, Vol 13, Num 2 Page(s): 061-071
1990-2002 YILLARI ARASINDA İZLEDİĞİMİZ YUMUŞAK DOKU SARKOMLU HASTALARA İLİŞKİN DENEYİMİMİZ

İLHAN ÖZTOP1, UĞUR YILMAZ1, HASAN HAVITÇIOĞLU1, MEHMET ŞEN1, BİNNAZ DEMİRKAN1, SERMİN ÖZKAL1, IŞIL KUNDAK1, SABRİ BARUTCA1, NEZİH MEYDAN1, METİN MANİSALI1, MEHMET ALAKAVUKLAR1

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Hematoloji-Onkoloji BD

Keywords: yumuşak doku sarkomları, tedavi, prognostik faktörler
Bu çalışmada erişkin solid tümörleri içinde küçük bir yer tutmasına karşın, farklı bir davranış paterni gösteren yumuşak doku sarkomları (YDS)'na ilişkin bölümümüzün tedavi ve izlem sonuçlarının sunulması amaçlanmış ve 1990 ile 2002 yılları arasında bölümümüzde takip ve tedavi edilen, YDS tanısı almış 50 hastanın özellikleri retrospektif olarak gözden geçirilmiştir. Hastaların 22'si kadın, 28'i erkekti. Yaşları 19 ile 70 arasında değişmekte olup ortalama yaşları 47±29 idi. En sık primer tümör yerleşiminin ekstremite (34 hasta, %68) olduğu ve bunun da 24 (%70)'ünün alt ekstremitede lokalize olduğu dikkati çekti. Metastazların dağılımına bakıldığında ise toplam 20 metastatik hastanın 18 (%90)'inde akciğer, ikisinde (%10)' de karaciğer metastazının olduğu saptandı. En sık izlenen ilk üç histolojik tipin leomyosarkom (12 hasta, %24), MFH (9 hasta, %18) ve liposarkom (9 hasta, %18)' un olduğu gözlendi. 3 (%6) Hastada tümör düşük dereceli, 27 (%54) hastada intermediate dereceli ve 20 (%40) hastada da yüksek dereceli idi. Otuzaltı (%72) hastaya birinci sıra kemoterapi uygulanmış olup, bunların 26'sı adjuvan ve 10'u da palyatif amaçlı olarak uygulanmıştı. En sık uygulanan kemoterapi şemasının Ifosfamid + Doksorubisin (ID) şeması (19 hasta) olduğu saptandı. On hastaya (%20) ikinci sıra, 4 (%8) hastaya da üçüncü sıra kemoterapi uygulanmıştı. WHO kriterlerine göre kemoterapi toksisiteleri değerlendirildiğinde, derece 3-4 nötropeni 10 hastada (%20), derece 3-4 trombositopeni 2 hastada (%4), derece 3-4 nefrotoksisite ve nörotoksisite birer hastada (%2) izlendi. İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte nükse etkili faktörler histolojik tip, cerrahi sınır pozitifliği ve lokalizasyon; genel sağkalım üzerine etkili faktörler de tümör boyutu, derece, lokalizasyon, rezidüel tümör varlığı olarak bulundu. Tüm grubun genel sağkalım oranı 1. yılda %88, 2. yılda %79 ve 5. yılda %52 olarak bulundu.