International Journal of Hematology and Oncology 2013, Vol 23, Num 3 Page(s): 160-165
Akciğer Kanserinin Histopatolojik Tipi Zamanla Değişiyor mu?

Sevket OZKAYA1, Serhat FINDIK2, Atilla G. ATICI2, Bedri KANDEMIR3, Levent ERKAN2

1Rize University, Faculty of Medicine, Department of Pulmonary Medicine, Rize, TURKEY
2Ondokuz Mayis University, Faculty of Medicine, Department of Pulmonary Medicine, Samsun, TURKEY
3Ondokuz Mayis University, Faculty of Medicine, Department of Pathology, Atakum, Samsun, TURKEY

Keywords: Akciğer kanseri, Histopatoloji, Adenokarsinom, Skuamöz hücreli karsinom, Küçük hücreli karsinom
Akciğer kanseri, tüm dünyada kansere bağlı ölümlerde ilk sırayı almaktadır. Akciğer kanserinin histopatolojik tip dağılımda, geçen yıllar boyunca değişiklik olduğu bilinmektedir. Bu çalışma Ocak 1998 ile Aralık 2007 tarihleri arasında akciğer kanseri almış 1195 hastanın (%94 erkek, %6 kadın) epidemiyolojik özellikleri ile birlikte, hücre tipi dağılımındaki değişiklikleri retrospektif olarak incelemeyi amaçladık. Akciğer kanseri tanısı konulan hastaların yaş, cinsiyet, sigara içme durumları ve akciğer kanseri hücre tipleri değerlendirildi. Hastalar Ocak 1998 ile Aralık 2002 tarihleri arasında 1. Grup ve Ocak 2003 ile Aralık 2007 tarihleri arasında 2. Grup olarak iki gruba ayrıldı. En sık histopatolojik tip skuamoz hücreli kanser (% 59.1) idi, küçük hücreli akciğer kanseri ikinci en sık (%21.2) ve adenokarsinom (%13.6) idi. İki grub incelendiğinde yıllar içinde skuamoz hücreli kanserde %60.1’den % 57.8’e azaldığı (% değişim % –4, p> 0.05) , küçük hücreli akciğer kanserinde %22.3’den %19.8’e azalma olduğu (% değişim % –11, p< 0.05), ve adenokarsinoma tipinde ise %11.8%’den %15.9’e artış (% değişim; % +30, p< 0.05) olduğunu saptadık.

Sonuç olarak, skuamöz hücreli kanser halen en sık akciğer kanseri tipi olmasına rağmen, adenokarsinom tipinde yıllar içinde sigara alışkanlıklarındaki değişmeye bağlı olarak anlamlı derecede artış olmaktadır.