International Journal of Hematology and Oncology 2013, Vol 23, Num 3 Page(s): 153-159
Kemoradyoterapi Uygulanan FIGO IIB Lokal İleri Servikal Kanserli Hastalarda P-AKT Ekspresyonunun Prediktif ve Prognostik Değeri

Mihriban E KOCAK1, Nagehan O BARISIK2, Alpaslan MAYADAGLI1, Cengiz GEMICI1, Makbule EREN1, Murat NAKI3, Naciye OZSEKER1, Atinc AKSU1

1Kartal Research and Training Hospital, Department of Radiation Oncology, Istanbul, TURKEY
2Kartal Research and Training Hospital, Department of Pathology, Istanbul, TURKEY
3Bagcilar Research and Training Hospital l, Department of Obstetrics and Gynecology, Istanbul, TURKEY

Keywords: P-Akt ekspresyonu, Servikal kanser kemoradyoterapi, Tedavi yanıtı, Sağkalım
Serviks kanserli hastalarda, P-Akt ekspresyonu ile radyoterapi cevabı, hastalıksız sağkalım ve tüm sağkalım arasındaki ilişkiyi değerlendirmek. Bu çalışmaya, primer kemoradyoterapi ile tedavi edilen, FIGO IIB lokal ileri skuamoz hücreli serviks kanserli 50 olgu dahil edildi. Tüm hastalar eksternal radyoterapi (EBRT; 46-50.4 Gy, günlük fraksiyon 1.8-2 Gy , haftada 5 gün) ve takiben yüksek doz oranlı brakiterapi (A noktasına 26 Gy, fraksiyon dozu 6.5 Gy,haftada bir, 4 hafta boyunca) aldılar. Kemoterapi eksternal pelvik radyoterapi ile eş zamanlı haftada bir 40 mg/m2 cisplatin olarak uygulandı. Her hastanın formalinle fikse edilmiş parafin blokları toplanarak retrospektif olarak P-Akt ekspresyonuna bakıldı. Boyanma 0 dan 3’e kadar skorlandı.

Boyanma olmaması (0), <%50 zayıf yoğunlukta boyanma (+1), >%50 zayıf veya orta yoğunlukta boyanma (+2) ve %50 üzerinde güçlü yoğunlukta boyanma (+3) olarak skorlandı. İstatistiksel analiz için skor 0 ve +1 olanlar P-Akt negatif olarak, skor +2 ve +3 olanlar P-Akt pozitif olarak sınıflandırıldı. Medyan takip süresi 30 (12-120) aydı. Hastaların %86’ sında (43/50) P-Akt ekspresyonu pozitif olarak tespit edildi. 3 yıllık tüm sağkalım ve hastalıksız sağkalım sırasıyla %89.3 ve % 79 olarak bulundu. P-Akt boyanma durumu (pozitif boyanma / negatif boyanma) ile sağkalım (89% ve 85.7%, p= 0.641) ve hastalıksız sağkalım (%80 ve % 88.2, p= 0.498) arasında istatistiksel anlamlı bir ilişki saptanmadı. P-Akt ekspresyonu ile tedaviye yanıt, tümör boyutu, lenf nodu durumu, yaş, lokal nüks ve uzak metastaz gelişimi arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. Univariye analizde tedaviye kötü yanıt alınan hastalarda hem 3 yıllık hastalıksız sağkalım, hem de 3 yıllık tüm sağkalım daha kötü bulundu (p= 0.001). Multivariye analizde ise yalnızca, tedaviye kötü yanıt hastalıksız sağkalım için anlamlı bir parametre olarak bulundu ( p= 0.001 ).

Servikal kanserli hastaların çoğunda P-Akt pozitif ekspresyonu gözlenmiştir. Ancak boyanma derecesi ile tedaviye cevap arasında bir korelasyon gözlenmemiştir.