International Journal of Hematology and Oncology 2013, Vol 23, Num 3 Page(s): 143-152
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlu Neoadjuvan Tedavi Alan ve Almayan Hastalarda Preoperatif PET-BT’nin Tanısal PerformansInIn karşılaştırılması: İndüksiyon Tedavisi Preoperatif PET-BT Sonuçlarını Etkiliyor mu?

Soner GURSOY1, Ahmet UCVET1, Ahmet E. ERBAYCU2, Esra YAMANSAVCI1, Hakan KOPARAL3, Engin OZBILEK3, Seyda O. KAYA1

1Dr Suat Seren Chest Diseases and Thoracic Surgery Training Hospital, Department of Thoracic Surgery, Izmir, TURKEY
2Dr Suat Seren Chest Diseases and Thoracic Surgery Training Hospital, Department of Pulmonary Diseases, Izmir, TURKEY
3Dr Suat Seren Chest Diseases and Thoracic Surgery Training Hospital, Department of Nuclear Medicine, Izmir, TURKEY

Keywords: Küçük hücreli dışı akciğer karsinomu, positron emisyon tomografisi, akciğer kanseri, cerrahi, yeniden evreleme
PET-BT küçük hücreli dışı akciğer karsinomlu hastalarda indüksiyon tedavisi sonrası yeniden evrelemede yaygın olarak kullanılmaktadır. Preoperatif PET-BT’nin indüksiyon tedavisi alan hastalardaki rolünü araştırmayı ve tedavi almayanlar ile karşılaştırmayı amaçladık. Küçük hücreli dışı akciğer karsinomu nedeniyle cerrahi olarak tedavi edilen hastalar çalışmaya alındı. Preoperatif indüksiyon tedavisi varlığına göre iki subgrup oluşturuldu. Bu iki grup arasında preoperative PET-BT sonuçları karşılaştırıldı. Neoadjuvan grubunda 58 ve kontrol (preoperatif indüksiyon tedavisi almayan) grupta 159, toplam 217 hasta alındı. N2 lenf nodlarında, pozitif prediktif değer (PPV) neoadjuvan grupta kontrol grubuna göre anlamlı şekilde yüksek (p= 0,01), negatif prediktif değer (NPV) (p= 0.0001) ve doğruluk (p= 0.03) düşük idi. Aortikopulmoner lenf nodlarında, kontrol grubunda NPV anlamlı şekilde yüksek idi (p= 0.002). Alt N2 lenf nodlarında, neoadjuvan grubunda PPV yüksek (p= 0.007) ve NPV düşük (p= 0.003) idi. N1 lenf nodlarında, neoadjuvan grubunda spesifite düşük (p= 0.01) idi. Bu grupta kitle için sensitivite, PPV ve doğruluk düşük (p=0.002, p= 0.0003 ve p= 0.001) idi.

Cerrahi rezeksiyon öncesi indüksiyon tedavisi alan küçük hücreli dışı akciğer karsinomlu hastalarda PET-BT’nin negatif prediktif değeri ve doğruluğu hafif azalmaktadır. Cerrahi tedavi planlanan akciğer kanserli hastaların değerlendirilmesinde, indüksiyon tedavisi uygulanmış olsa da olmasa da PET-BT faydalı olmaktadır.